Ett steg närmre för Nyköpings resecentrum

10 december 2018
Bo, bygga och miljö

Kommunens och Trafikverkets gemensamma arbete kring Nyköpings resecentrum går in i nästa fas. På kommunstyrelsens möte den 17 december ska beslut fattas om projektering och förberedelse inför byggnationen av Nyköpings resecentrum. 

Trafikverket har etablerat en organisation för produktion av Ostlänken och först ut ligger Nyköpings resecentrum. Kommunstyrelsen föreslår därför att anvisa 20 miljoner kronor till Tekniska divisionen för projektering av Nyköpings resecentrum. Projekteringen ska ske i samverkan med Samhällsbyggnad. 

- Att starta projekteringen för Nyköpings resecentrum är ett viktigt steg i arbetet, och ett viktigt steg för genomförandet av Ostlänken säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun.

Projektering innebär att man förbereder inför en framtida byggnation och att relevanta handlingar tas fram inom olika områden.

- Det är projekteringen av kommunens ansvarsområden som ska upp för beslut. Alltså kommunens allmänna platsmark, gator, torg, parkering, parker samt bussterminalen inom planområdet, säger Johan Dahlrot, projektledare för Nyköpings resecentrum på Tekniska divisionen. 

Projektorganisation och avtal ska arbetas fram

I projekteringsarbetet ingår även att ta fram ett så kallat genomförandeavtal med Trafikverket där processen för genomförandet av Nyköpings resecentrum avtalas. Dessutom ska kommunens projektorganisation sättas samman och förstärkas med nya resurser.

- Det är många kompetenser som behövs och flertalet verksamheter som involveras, säger Johan Dahlrot, projektledare för Nyköpings resecentrum på Tekniska divisionen. Nu är vi i den situation som vi har pratat om i många år, att vi behöver rekrytera nya medarbetare inom en rad områden. Det här är en stor chans för allt från entreprenörer till ingenjörer.

Vad gäller tidplanen så kommer sanering av mark att kunna genomföras i närtid. Denna del står Jernhusen för eftersom de är fastighetsägare idag. Kommunens förberedande åtgärder, såsom ledningsomläggning och anpassningar av gator, ska kunna genomföras 2020-2021. Byggnationen av Trafikverkets och kommunens gemensamma delar som perronger, entrébyggnader och annat som rör resandefunktioner kan påbörjas 2022. 

Detaljplanen antas under 2019

Förslaget till detaljplan för Nyköpings resecentrum var ute på samråd under 2017 medan granskningen av detaljplanen arrangerades i maj och juni 2018. Här sker en nära samverkan med Trafikverket för att säkerställa överensstämmelse med den järnvägsplan som de tar fram för sträckan. Detaljplanen färdigställs nu under vintern och början av våren med ett planerat antagande under 2019.

- Vi kommer att arbeta parallellt med detaljplanen och projekteringen för att spara tid. Det är ett stort projekt vi har framför oss och ju snabbare vi kan komma igång med projekteringen tillsammans med Trafikverket, desto tidigare kan vi starta upp de förberedande arbetena för att om några år kunna starta byggnationen av Nyköpings resecentrum, säger Johan Dahlrot. 

Läs mer om projekt Nyköpings resecentrum på nykoping.se/resecentrum där det också finns en film.

Ta del av kallelsen till kommunstyrelsen den 17 december.