Meny

Ett Nyköping – kommunens insatser mot utanförskap och segregation

8 oktober 2020
Kommun och politik

För att bryta utanförskap och öka tryggheten för medborgarna behövs långsiktiga satsningar, bland annat på skola, jobb och samarbete mellan olika verksamheter.

 

– Otrygghet är ett stort samhällsproblem som vi delar med många andra kommuner. Det är enbart i samverkan med polis och andra myndigheter, medborgare och föreningar som vi kan hitta lösningar, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Efter dödsskjutningen i september gjordes en kraftsamling från både kommun, polis och civilsamhället i form av föreningar och andra frivilliga. Nattvandringar startade direkt och de kommer att fortsätta under hösten.

Mötesplatser planeras på flera ställen

Polisen har varit mer synlig i området och politiker har haft dialogmöten med religiösa ledare och andra nyckelpersoner. En medborgardialog om ett allaktivitetshus i Brandkärr är påbörjad, efter att ha skjutits upp med anledning av pandemin. Mötesplatser på andra ställen planeras också.

- Arbetsmarknadsinsatser som starta eget är också viktigt, jobb och sysselsättning efterfrågas av både unga vuxna och deras föräldrar. Nyligen har det startats 14 nya företag av utlandsfödda - med bra stöd av coacher/mentorer har de god uppbackning att lyckas och kanske även bli blivande arbetsgivare, säger Martina Hallström (C), kommunalråd.

Information leder till insatser

Fler initiativ är på gång, men det är viktigt att påminna om det långsiktiga arbete som bedrivs i kommunen för att motverka utanförskap och segregation. Sedan en tid används exempelvis en brottsförebyggande metod som bygger på att kommunen, polisen och bostadsbolagen regelbundet delar information om händelser för att snabbt kunna sätta in åtgärder på rätt ställen. Det kan handla om skadegörelse eller oroliga miljöer som leder till insatser.

I grunden är det oerhört viktigt att få lyckas i skolan och sedan kunna få ett jobb.
- Ett förebyggande socialt arbete är jätteviktigt. Exempelvis ungdomsstödjarna och integrationspedagogerna gör ett stort jobb för att motivera både elever och deras vårdnadshavare till förändring och utveckling. Fler måste känna ”just jag behövs i samhället”, säger Marco Venegas (MP), kommunalråd.

- Många i kommunen gör ett fantastiskt och långsiktigt arbete med att bryta människors utanförskap. Det arbetet måste fortsätta och förstärkas för att vi ska lyckas, säger Urban Granström.

Exempel på fler pågående verksamheter/insatser

  • Jobbspår för kortutbildade, så fler ska kunna försörja sig själva
  • Beredskapsvärn, där 70 % har utomnordisk bakgrund
  • Kulturtolk, kuratorer och förstärkt språkkompetens som stöd för familjer
  • Ungdomsledare, för att lotsa fler barn och unga till föreningar och aktiviteter
  • Integrationspedagoger, en stöttande länk mellan familj, skola och socialtjänst