Två vinnare av Vård- och omsorgsnämndens dokumentationspris

4 december 2018
Omsorg och stöd

Evamärta Gustafsson, sjuksköterska på Betelhemmet och Demensteamet inom hemtjänsten med enhetschef Lina Eklund vinner båda nämndens dokumentationspris 2018.

De två pristagarna får varsitt diplom och 5 000 kronor.

Vård- och omsorgsnämnden (VON) delar årligen ut pris för god dokumentation. Pristagarna kan finnas inom kommunens Social omsorg eller hos någon privat utförare. Prisutdelningen sker vid Vård- och omsorgsnämndens möte 7 februari.

Chefer och medarbetare kan nominera kandidater till Vård- och omsorgsnämndens nämndansvariga tjänstemän. Därefter är det nämndens presidium som utser vinnarna.

Varför är dokumentation så viktigt?

- Det handlar om brukarens mående, trygghet och delaktighet. En aktuell dokumentation av hög kvalitet är grunden för ett gott omhändertagande, säger Marie Johnsson, nämndansvarig tjänsteman för Vård- och omsorgsnämnden.

Dokumentationen som ska finnas för varje brukare är:

  • Genomförandeplan: beskriver vilken hjälp en brukare behöver och framför allt på vilket sätt brukaren vill ha den genomförd.
  • Hälsoplan (eller sjukvårdsdokumentation): beskriver brukarens hälsoläge, hur brukaren vill att det ska förbättras och hur lång tid man bedömer att det tar att komma dit.
  • Social dokumentation: här noteras exempelvis avvikelser från det vanliga, som när en insats inte kunnat genomföras av någon orsak.

Arbetar grundligt med hälso- och genomförandeplaner

Evamärta Gustafsson har under sina snart sex år på Betelhemmet arbetat målmedvetet med att förbättra dokumentationen för de boende.

Motiveringen till priset lyder: ”Du tilldelas Vård- och omsorgsnämndens dokumentationspris för ditt outtröttliga arbete med att förbättra dokumentationen. Ditt systematiska arbete med hälsoplaner, mål och uppföljningar ger en kvalitetssäkrad vård och omsorg för de boende på Betelhemmet.”

Demensteamet hemtjänst med enhetschef Lina Eklund har också haft fokus på en förbättrad dokumentation, vilket gett ett bra resultat.

Här lyder motiveringen: ”Ni tilldelas Vård- och omsorgsnämndens dokumentationspris för ert aktiva arbete med kundernas genomförandeplaner. De detaljerade och aktuella planerna med ett stort fokus på kundernas delaktighet, bidrar till ett arbetssätt med fokus på funktionsbevarande och hälsofrämjande.”

Kontakt för frågor:

Veronica Andersson
Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 83 38