Detaljplaner för bostäder i centrum klara

10 december 2018
Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete Nämnder

Samråd och granskning är nu genomförda för förslag till nya detaljplaner som berör fastigheterna Sågaren 6 och 9 (befintlig parkering längs Repslagaregatan) samt Rättstjänaren 9 och 8 (intill Brunnsgatan) på Väster. Bygg- och tekniknämnden förväntas fatta beslut att anta detaljplanerna vid sitt möte 18 december 2018.

Centrala Nyköping förtätas ytterligare och de föreslagna detaljplanerna ger nu möjlighet till att bostäder kan byggas på lucktomter som hittills är obebyggda. 

Hörnet Västra Trädgårdsgatan/Repslagaregatan - Sågaren 6 och 9

I hörnet Västra Trädgårdsgatan/Repslagaregatan ger den nya detaljplanen förutsättningar för bostadsbebyggelse i fem våningar med möjlighet till kontor och till viss del handel i bottenvåningen. Här planeras också ett underjordiskt parkeringsgarage för de nya bostädernas behov med inslag av ett antal allmänna parkeringar. Idag består tomten av en grusad parkeringsyta. 

Sågaren_webben.jpg

Korsningen Västra Trädgårdsgatan/Repslagaregatan. Illustration: Carlstedt Ark.

Intill Brunnsgatan, mitt emot Landstingshuset – Rättstjänaren 9 samt del av Rättstjänaren 8

På fastigheten ger den nya detaljplanen möjlighet att bygga ett bostadshus i fem våningar med placering längs Brunnsgatan. I gällande detaljplan från 1959 finns en byggrätt för bostäder i tre våningar och detaljplaneförslaget innebär att fler bostäder kan byggas. Den nya detaljplanen föreslår också skyddsbestämmelser på befintlig bebyggelse inom fastigheten som bedöms vara kulturhistoriskt värdefull. 

rattstjanaren_webben.png

Vy från Repslagaregatan, rondellen vid Brunnsgatan i förgrunden. Illustration: Carlstedt Ark.

Avtal tecknas med Björnbäckens Fastighets AB

Nyköpings kommun är i dagsläget ägare till fastigheterna längs Repslagaregatan (Sågaren 6 och 9) och har tecknat genomförandeavtal och separata överlåtelseavtal med exploatören Björnbäckens Fastighets AB som också är markägare till Rättstjänaren 9. 

Synpunkter på förslagen

Handlingarna har funnits tillgängliga i Stadshusets foajé och på kommunens webbsida under tiden för samråd och granskning. De yttranden som har kommit in har på detaljplaneförslaget för Sågaren framför allt rört förslagets bristande anpassning till närmiljön och påverkan på riksintresset för kulturmiljön, om förslagets påverkan på befintliga parkeringsplatser samt om bebyggelsens skuggbildning på angränsande fastigheter. För Rättstjänaren har yttrandena handlat framför allt om förslagets påverkan på angränsande fastighet, i och med den tillfart som planeras grannfastigheten, samt bebyggelsens bristande anpassning till närmiljön avseende arkitektonisk utformning. 

Läs om detaljplanearbetet för Sågaren 

Läs mer om detaljplanearbetet för Rättstjänaren

De som har lämnat in synpunkter kommer att meddelas via brev om kommande nämndbeslut.