Detaljplanen för Västra hamnsidan justeras

6 februari 2019
Bo, bygga och miljö

Detaljplanen för Västra hamnsidan var ute på samråd under sommaren 2017. Sen dess har arbete pågått med att justera planen utifrån synpunkter från allmänheten och från Länsstyrelsen. 

Det är Klövern som vill utveckla nuvarande industriområde och samrådsförslaget medgav bostäder fördelat i tre kvarter med handel och kontor i bottenplan samt centrumverksamhet i de befintliga historiska magasinen. Det skulle också vara möjligt att utveckla ett torg längs med kajen samt stråk för gång och cykel. Nu justeras detaljplanen, främst vad gäller antal huskroppar och höjden på byggnaderna, vilket gör att utformningen av de planerade 500 bostäderna förmodligen ändras i granskningsförslaget. 

- Området gränsar till två riksintressen för kulturmiljö vilket Länsstyrelsen lägger stor vikt vid i sina synpunkter på förslaget, säger Sofia Bergqvist, planarkitekt i Nyköpings kommun.

Det behöver också göras ytterligare utredningar vad gäller närheten till havet samt de sedan tidigare kända föroreningarna i marken. 

När granskningen av den justerade detaljplanen sker är inte tidsplanerat i skrivande stund. Ta del av information om detaljplanen. 

Läs mer om hur Nyköping växer

V_hamnen_2.jpg

Illustration: Klövern