Meny

Det här händer i Tystberga skola och förskola

10 september 2021

Tystberga förskola och skola renoveras och ska byggas om. Detaljprojekteringen gjord tillsammans med verksamheten är nu klar och under hösten ska en upphandling göras.

Förskolan och skolan kommer i enlighet med Kommunstyrelsens beslut att rustas upp och byggas om för att få ändamålsenliga och trivsamma lokaler som ger bra förutsättningar för barn, elever och pedagoger. Projektledaren arbetar tillsammans med verksamheterna på plats för att ge bästa förutsättningar för detaljprojekteringen av lokaler och utomhusmiljö. I projekteringen har bland annat den tidigare planerade utbyggnaden utökats från 30 kvadratmeter till 130 kvadratmeter fördelade på tre plan, detta bland annat för att ge barnen större och funktionella vistelseytor.

- Vi ser fram emot nya lokaler där förskola och skola får ännu bättre möjlighet att verka tillsammans. Jag är också glad över det gemensamma arbete som gjorts, speciellt riskanalysen inför själva byggarbetena, säger Ewa Björnfoth, skolchef förskola, Division Utbildning.

Efter renoveringen kommer Tystberga skola och förskola att ha kapacitet för 120 elever i skola och 80 barn i förskola. Det innebär att projektet tar höjd för en tillväxt som är större än dagens prognoser vilket även möjliggör för fler som idag väljer andra alternativ att välja Tystberga skola och förskola.

- Vi i politiken välkomnar en skola och förskola med förutsättningar att ytterligare öka kvaliteten för Tystbergas barn och unga. Det ger ett ökat lyft för hela bygdens framtida utveckling, säger Martina Hallström (C), kommunalråd och ordförande i Tillväxt- och landsbygdsutskottet i Nyköpings kommun.

Detta är gjort:

• Projektering tillsammans med projekteringsgrupp från verksamheten.
• Fyra möten med personal för att få in synpunkter på miljön.
• En miljöinventering är gjord i hus A och B. De fuktprover som har tagits visade på bra resultat.
• Ny dränering är lagd runt hus B.
• Nytt ventilationsaggregat är monterat i förskoledelen i hus A.
• Rum på vindsplan renoverades under sommaren.

Detta är planen framåt:

• Byggbeskrivningar inför upphandling tas fram.
• Upphandling och granskning genomförs.
• Skolans totalrenoveras och får lokaler som hänger ihop verksamhetsmässigt med goda möjligheter till samarbete mellan skola och förskola.
• Vid ombyggnationen säkerställs även att dagens gällande myndighetskrav uppfylls, till exempel brand, ventilation, radon, akustik.
• Förskoleverksamheten kan samlas under ett tak tillsammans med förskoleklass.
• Det kommer att bli nya ytskikt och golv i alla lokaler.
• En tillbyggnad byggs samt tillgänglighetsanpassad wc och våtutrymme i förskoledelen av byggnaden.
• Utemiljön lyfts med nya lekvärden och säkerheten höjs i och med att förskolegården definieras och avgränsas.
• Skolgårdsytan inklusive staket och lekutrustning utvecklas.

Lokalerna kommer att renoveras och byggas om med kommunens koncepthandlingar för skola och förskola som grund. I och med tillbyggnaden på 130 kvadratmeter höjs säkerheten och byggkraven till dagens nivå. Arbetena kommer att upphandlas under hösten och om allt går som det ska kan entreprenaden påbörjas i början av 2022 och merparten av arbetena vara färdigställda till höstterminen 2022.

- God samverkan och en genomarbetad projektering ger förutsättningar för ett slutresultat där elever, barn och personal får en riktigt fin skola och förskola med hög standard. Stor vikt kommer att läggas på ett aktivt arbete tillsammans med den entreprenör vi upphandlar, för att upprätthålla en hög säkerhet och hålla nere störningarna för alla som vistas på platsen under arbetets gång, säger Kent Nyman, chef för Tekniska divisionen.