Meny

Delårsrapport visar på fortsatt tufft läge för kommunen

15 oktober 2019
Kommun och politik

Den andra verksamhetsuppföljningen för 2019 visar att helårsprognosen för kommunen är –52 miljoner kronor, vilket är något bättre än i april. 

Helårsprognosen är 119 miljoner kronor sämre än budgeterade +68 miljoner kronor. Kommunens ekonomichef Jukka Taipale säger att det finns flera anledningar till att det ser fortsatt tufft ut för kommunens ekonomi. 

- Det tar tid att vända trenden trots att verksamheterna jobbar med olika typer av åtgärder. Vi ser att det arbete som gjorts har gett resultat men på kort sikt räcker det inte säger Jukka Taipale.  

Dessutom finns det en del större engångsposter som inte beaktats tidigare som avspeglas i den här delårsrapporten. Den totala skillnaden av poster som inte varit med i tidigare verksamhetsuppföljningar och som är med nu är –31,3 miljoner, varav poster med engångskaraktär ligger på –22,3 miljoner kronor.

- Om vi skulle ta bort engångsposterna är divisionernas resultat bättre än vid förra uppföljningen, säger han.  

Även under 2018 hade nämnder och divisioner ett minus jämfört med budget. Det kunde vägas upp genom förmånliga räntor och engångsposter inom finansförvaltningen. Så är inte fallet i år. 

- På grund av främst ökade pensionskostnader balanserar inte finansförvaltningen upp kommunens resultat i år. Det finns även andra poster som tynger resultatet i finansförvaltningen, säger Jukka. 

Har vi chans att nå nollresultat 2019? 
- Nej. Nu handlar det snarare om att hämta hem en del av underskottet. Just nu lånar vi från framtiden, underskottet måste återställas inom tre år, säger Jukka Taipale.  

Mycket arbete pågår för att vända trenden i verksamheterna. Kraftfulla åtgärder har redan införts. Bland annat gäller strikta restriktioner kring inköp och anställningar, återhållsamhet gällande övertid och en skärpt budgetdisciplin. 

- Vi har märkt av förbättringar, verksamheterna har gjort ett riktigt bra jobb utifrån de verktyg som finns. Men på längre sikt behöver vi göra större strukturella förändringar, säger Jukka. 

Störst avvikelse från budget står Division Social omsorg för med –95 miljoner kronor, det är framförallt områdena hemtjänst och funktionsnedsättning för vuxna barn som går minus. Division Barn, utbildning, kulturs prognos visar –34 miljoner kronor. En stor del av avvikelsen förklaras av att fler elever än beräknat går i fristående skolor under höstterminen.