Meny

Bygglovavgifter justeras och indexregleras

10 november 2020
Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete Kommun och politik

Den 10 november väntas kommunfullmäktige fatta beslut om reviderad taxa för bygglovavgifter. Den taxa Bygglovenheten började tillämpa 2019 behöver justeras.

Nu har ett år gått och Bygglovenheten har beaktat de reaktioner de fått på nya taxan som i vissa fall medfört oskäligt höga avgifter. Enheten föreslår därför att taxan revideras för vissa poster.

Principen för avgiften är att den ska sättas efter den tid ärendet tar och att avgifterna beräknas utifrån arbetstid. Det kommer därmed att löna sig att göra rätt från början genom att bifoga kompletta handlingar med ärendet och använda de e-tjänster som finns.

För kommunens taxor gäller självkostnadsprincipen, de ska vara självbärande enligt Plan- och Bygglagen PBL. Kommunen ska med andra ord inte tjäna pengar på sina tjänster. Utöver revideringen föreslås kommunfullmäktige att besluta om att indexreglera avgifterna.

Ärendet har tidigare tillstyrkts av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden MSN och går nu vidare till Kommunfullmäktige för att börja gälla från och med årsskiftet.