Meny

Bra betyg för Nyköpings äldreomsorg

8 december 2020
Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Äldre

Nyköpings äldreomsorg står sig bra i jämförelse med riket när det gäller hur nöjda kunderna är med hemtjänst och äldre- och demensboende. Det visar årets brukarundersökning från Socialstyrelsen.

90 procent av de kunder som har hemtjänst uppger att de är nöjda, vilket är något bättre än riket (88 procent). Det är bara marginell skillnad i nöjdhet vad gäller kommunens hemtjänst (90 procent nöjda) och hemtjänst i privat regi (89 procent nöjda). 

Även personalens bemötande får högt betyg, 98 procent tycker att personalen bemöter på ett bra sätt. 90 procent uppger också att personalen brukar ta hänsyn till kundens egna åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

89 procent känner sig trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten. 78 procent tycker det är mycket lätt eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen. De som har privat utförare tycker i högre utsträckning (86 procent) att det är lätt att nå personalen jämfört med de som har kommunal hemtjänst (72 procent). 

81 procent av hyresgäster på äldre- och demensboenden är nöjda med sitt boende och 89 procent känner sig trygga.

När det gäller aktiviteter och utevistelser är betygen något lägre. 60 procent uppger att möjligheterna att komma utomhus är mycket bra eller ganska bra. 57 procent är nöjd med aktiviteterna som ordnas, där ligger Nyköping något under riket (61 procent).

72 procent är nöjda med hur maten smakar. Nöjdheten är något högre på kommunala boenden än de som drivs i privat regi. 

Ökad känsla av ensamhet

I undersökningen har även känslan av ensamhet mätts. På riksnivå ökade andelen som kände ensamhet från 65 till 69 procent och för Nyköpings del ökade andelen från 61 till 73 procent. 

- En anledning till det är säkerligen coronapandemin och det nationella besöksförbudet som rådde under våren. Vård- och omsorgsnämnden satsar nu 3,5 miljoner kronor på insatser och material, som till exempel digitala verktyg eller husdjur, för att bryta känslan av ensamhet, säger Sofia Amloh (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Syftet med undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad de som tar emot omsorg tycker. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Resultaten bygger på en enkät som skickades ut under våren till 215 522 personer som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende. 

Läs mer och ta del av hela undersökningen på Socialstyrelsens webbplats.