Meny

Beslut om utvecklingen i Nöthagen

18 augusti 2020
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Efter att granskningsperioden är över planerar nu Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om att godkänna detaljplanen för Raspen 1-3 (Nöthagen). Det innebär att projektet med den nya stadsdelen tar ett steg framåt.

Detaljplanen för Nöthagen innebär en möjlighet till cirka 1 600 nya lägenheter, kontor, handel samt förskola och skola med direkt koppling till nuvarande stationsområdet.

Under tiden som granskningen pågick kom 27 yttranden in. De gällde bland annat höjden på byggnader, tekniska frågor samt hänsyn till befintlig järnväg och kommande Ostlänken. De största ändringarna som gjorts i plankartan sedan granskning är komplettering och förtydligande gällande skydd mot olyckor och bullerskydd. Byggnadshöjden är sänkt på en mindre del av ett kvarter.

Förslag på namn för de nya kvarteren och gatorna presenterades under granskningen: bland annat Majros gränd, Rosas gränd, Vesterlunds väg och Wedholms allé.

Allt hänger ihop

En viktig aspekt i planarbetet har varit att skapa en tydlig koppling mellan den nya stadsdelen Nöthagen, Nyköpings centrum och stationsområdet. Bottenvåningen i det planerade parkeringshuset är tänkt att användas som pendlingsparkering för Nyköpings resecentrum.

I samband med utbyggnaden av Nöthagen beräknas trafiken i området öka. Vatten- och avloppsnätet behöver byggas om och dimensioneras upp. En stor del av dagvattnet föreslås tas om hand inom planområdet, genom gröna lösningar som nedsänkta trädplanteringar och grönytor.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträder den 25 augusti. Här läggs dagordning och senare protokoll ut. Ärendet går sedan vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för beslut.