Beslut om samråd för Västra hamnen

13 juni 2023
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Nu fortsätter utvecklingen av Nyköpings hamns västra sida. Ett samråd är planerat att starta i slutet av juni där den som vill kan tycka till om detaljplaneförslaget.

Västra hamnen ska utvecklas till en blandad stadsdel med bostäder, samhällsservice, verksamheter samt ett nytt torg tillgängligt för allmänheten. Beslut om samråd för detaljplanen Västra hamnen tas på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 20 juni.

I kommunens översiktsplan pekas Spelhagen ut som ett utvecklingsområde. Tidigare i år avslutades samrådet för området Ribban, nu skiftar fokus till Västra hamnen.

- Både Ribban och Västra hamnen är omvandlingsområden och planerna för dem har stort allmänintresse i Nyköping. Ribban med ny skola, bostäder och infrastruktur och Västra hamnen med sitt läge vid vattnet och hamnen, säger Sofia Bergqvist som är stadsplanerare i Nyköpings kommun.

Detaljplanen för Västra hamnen var på samråd under juni till september 2017. Det var många synpunkter som kom in, därför har det skett justeringar i förslaget.

- Sedan förra samrådet har förslaget omarbetats när det gäller byggnadshöjder och gestaltning men även höjdsättning av allmän plats och kvartersmark för hantering av vatten, säger Sofia Bergqvist.

Ett positivt samrådsbesked väntas komma den 20 juni på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. Ett samråd är därefter planerat att starta den 26 juni och pågå till den 11 september 2023.

Ta del av underlaget till beslutet i kallelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte. 
Läs mer om projektet med Västra hamnen här.