Åtgärder förbättrar och utvecklar kommunens inköpsprocesser

26 februari 2019
Näringsliv och arbete

Kommunen sjösätter nu ett stort paket med åtgärder i utvecklingsprojektet som ska förbättra inköps- och upphandlingsprocesserna. Åtgärderna ska resultera i att tjänstemännen får ökad kunskap om lagar, rutiner och verktyg de ska använda för att göra rätt.

Ett effektivt inköps- och upphandlingsarbete kräver bra verktyg, samordning, kompetens och utbildning – delar som delvis saknats i inköpsprocessen. Nu införs den sista fasen i utvecklingsarbetet som startade 2017 vilket innebär en mängd åtgärder.

Under 2018 fick alla divisioner en egen inköpssamordnare som stöttar divisionens inköpare för att göra korrekta inköp. I Inköpsprojektet ingår även följande åtgärder som nu rullar ut:

  • 800 medarbetare har utsetts till behöriga inköpare, varav vissa får göra inköp över 100 000 kr
  • En utbildning för behöriga inköpare startar 1 mars 
  • Verktyg i form av en Inköpshandbok
  • Nytt analysverktyg visar alla inköp och tydliggör felaktigheter, exempelvis om avtal inte följs eller finns
  • En e-handelsplattform startar med inköp av enklare saker som fika, blommor, sjukvårdsartiklar och arbetskläder
  • Internutbildning i jäv och mutor av kommunjuristen

Viktiga åtgärder som främjar konkurrens

Allt handlar om åtgärder som näringsliv, Konkurrensverk, Konkurrenskommission, Inköpsråd och andra aktörer som vill främja konkurrens på lika villkor, ser positivt på att kommuner arbetar med. Ett specifikt mål är att reducera spontaninköp och inköp från leverantörer som inte är upphandlade. Till vinsterna hör även att dagens omfattande fakturahantering effektiviseras, att arbetstid som idag läggs på fel saker kan användas till annat och att kommunens avtalstrohet mot upphandlade företag ökar.

Bättre koll med nya system

Idag köper kommunens olika verksamheter ovetande om varandra, in varor och tjänster av företag som befintliga system inte kunnat visa.

- Vi är så glada att vi nu får samordningsfunktioner och analysverktyg på plats. Med alla insatser blir det lättare för medarbetare att göra rätt vid inköp och upphandlingar. Insatserna lyfter också vikten av att inköpare i kommunen agerar korrekt, säger Göran Adolfsson, inköps- och upphandlingschef.