Åtgärder efter bräddning på reningsverket

20 januari 2023

Uppdaterad 16:00 Efter driftstörning på Brandholmens reningsverk fortgår miljöåtgärder.

Driftstörningen medförde att reningsverket tidvis bräddade och avloppsvatten gick ut i Mellanfjärden. Akuta insatser gjordes och reningsverket bräddar inte längre och inget orenat vatten går ut. I en del av det vattnet som kom ut läckte också så kallade biobärare ut. Extra resurser sattes in för att avhjälpa problemet.

Under torsdagen var VA-personal, Räddningstjänst och Kustbevakning på plats för att håva upp det som de kunde vid utsläppspunkten. Nät på utsläppsröret fångade upp den mindre mängd bärare som kom ut. På fredagen kontrollerades nätet igen och inga fler bärare hade kommit ut.

Samråd med Länsstyrelsen

Enligt rutin är Miljöenheten och Länsstyrelsen informerade. Nu fortsätter samråd med Länsstyrelsen för att hitta rätt och relevanta åtgärder för att få upp kvarvarande biobärare vid utsläppspunkten. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Flödena lägre

Inför fredagskvällen var läget i reningsverket stabilt och flödena in har minskat.

Fakta bräddning

Bräddning kan behöva ske om det flödar in för mycket regn- och smältvatten så att reningsverk eller ledningar blir överbelastade. Då släpps orenat avloppsvatten tillsammans med regnvatten tillfälligt ut. Andelen toalettvatten vid bräddning är en liten andel och minskar ju mer regnvatten som kommer ner.

Om man inte bräddar vid sådana tillfällen riskerar vattnet att tränga upp genom rören till gatubrunnar och in i fastigheter.