Arbetsmiljöverket nöjt med kommunens åtgärder

16 maj 2023
Kommun och politik Kommun och politik - Politik och demokrati

2021 genomförde Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn inom kommuner och regioner avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. 2022 fick Nyköpings kommun krav på att implementera uppdaterade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbete och se till att rutinerna är väl kända. Nu har Arbetsmiljöverket bedömt åtgärderna som tillräckliga och avslutar ärendet.

– Jag är mycket glad över att det strukturerade samarbete som hr-avdelningen, arbetstagarorganisationerna, chefer, medarbetare och den politisk ledningen har gjort verkligen har skapat resultat, säger Mats Pettersson, kommundirektör.

Åtgärderna innefattar bland annat:

  • En tydlig process för fördelning av arbetsmiljöansvar
  • årliga uppföljningar av arbetsmiljöarbetet på alla nivåer
  • ett gemensamt sätt att anmäla tillbud, olycksfall och risker i arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket:

”Sammanfattningsvis har Nyköpings kommun sett över och upprättat övergripande rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Implementeringen av de nya rutinerna bedöms ha kommit så pass långt att Arbetsmiljöverket gör bedömningen att krav i föreläggandet bedöms som uppfyllt. Därför har vi avslutat ärendet.”

Katarina Hadfy Högström, HR-chef, konstaterar att stommen för en bra arbetsmiljö är på plats.

– Nu har vi den karta vi behöver för att kunna ta ut riktningen framåt. Vi arbetar uthålligt och med tydligt fokus på att minska sjukfrånvaron och jag är övertygad om att vi kommer att se fortsatt sjunkande sjukskrivningstal framöver.