Meny

Arbetet med en ny styrmodell sätter fart

18 juni 2020
Kommun och politik

En kommun styrs genom att politiker och tjänstemän arbetar på ett speciellt sätt. Politikerna har tidigare beslutat att styrmodellen, som kommunen har arbetat efter sedan 1992, ska ses över. Kommundirektör Mats Pettersson förklarar varför det är viktigt.

Kommundirektör Mats Pettersson, hur går det med arbetet att se över styrmodellen för Nyköpings kommun?

- Arbetet återupptogs i maj. Styrgruppen har gett direktiv i en projektbeställning och den politiska ledningen har intervjuats för att skapa en uppfattning om hur styrningen av kommunen skall fungera när det är som bäst. Nästa vecka arbetar Centrala ledningslaget med samma frågeställningar. En utmaning är att komma överens om vad vi menar med en styrmodell och gör tydliga avgränsningar.

Vad har du gett processledaren i uppdrag att göra?

- Anders Göthe, strateg, är processledare och den som stödjer mig i arbetet med att driva uppdraget. Vi tittar bland annat på hur de kommuner som anses vara bäst arbetar, de som vunnit och nominerats i SKR:s Kvalitetskommun. Anders har även analyserat den styrmodell vi har i dag som infördes 1992 och hur förutsättningarna har förändrats under åren.

Vad förväntar du dig i ett första skede?

- En öppen och ärlig process där vi har hela Nyköpings kommuns bästa som mål, oavsett om vi är tjänstepersoner eller politiker. Jag förväntar mig även att vi blir överens om hur vi vill att Nyköpings modell för styrning skall vara och att den modell vi väljer skapar rätt förutsättningar för vår utveckling.

Hur viktig är en styrmodell för en kommun?

- Modellen är jätteviktig, för den skapar förutsättningar för styrning, från planering till uppföljning. Att arbeta i en politiskt styrd organisation innebär att det är politikens viljeriktning som styr verksamheten. Representativ demokrati innebär att våra förtroendevalda fattar beslut å medborgarnas vägnar, alltså en central del i den demokratiska processen. Modellen i sig skapar förutsättningar för nästa steg som är att se över om vi har rätt organisation för att leda kommunen.

Vad hoppas du ska bli bättre med en ny styrmodell?

- Modellen i sig gör inte att det blir bättre utan hur vi efterlever och vårdar den, vad vi fyller den med för innehåll. Vi ska få en tydligare inriktning för arbetet och utvecklingen av kommunen. Modellen skall fyllas med tydliga mål och ett arbetssätt som leder till ständiga förbättringar av våra verksamheter. Det kommer att bli en mer öppen och transparent redovisning av resultat av hela verksamheten. Det underlättar utveckling men även ifrågasättande där ansvar på ett tydligare sätt kommer att avkrävas för genomförande av beslutade uppdrag. Samtidigt ska den lägga grunden för ett mer tillitsbaserat arbetssätt där vi tar tillvara på medborgares och medarbetares förmågor och engagemang. Tillsammans är vi Nyköpings kommun och modellen ger oss förutsättningar att bli ännu bättre.