Meny

365 hemlösa i Nyköping

5 juni 2019

I Nyköping är 365 personer hemlösa enligt kommunens egen kartläggning. Det är en liten ökning jämfört med förra året då 355 personer var hemlösa enligt kommunens kartläggning. Ökningen är mindre än tidigare år. 

Den årliga kartläggningen är ett stickprov på en vanlig vecka. Under en vecka i mars 2019 genomfördes en enkätundersökning och uppgifter samlades in från bland andra socialtjänsten, Frivården som är en del av kriminalvården, samt Träffpunkten och Verdandi som är ideella organisationer. 

Tidigare år har det skett en stadig ökning av antalet hemlösa, men i år är det en mindre ökning. Mätningen visar också att den akuta hemlösheten för de mest utsatta har minskat och att antalet personer som har fått hjälp med långsiktiga boendelösningar har ökat. 

- Nu ser vi att vårt förebyggande arbete börjar ge resultat. Det är en ökning i år, men den är mindre och finns främst bland de som får en bostad genom kommunkontrakt. Hemlöshetsfrågan har varit en prioriterad fråga för nämnden i många år och vi har ökat insatser och boendeformer för de utsatta målgrupperna. Frågan kommer att vara fortsatt prioriterad för att följa framtida utmaningar, säger Marjo Gustafsson (S) ordförande i socialnämnden i Nyköping kommun. 

År 2018 anvisades 73 nyanlända till Nyköpings kommun och 2019 kommer 45 personer att anvisas. Nyköpings kommun hyr i dag 3 temporära boenden och nya bostäder byggs.  

- Det byggs mycket i kommunen, både i egen regi, via Nyköpingshem och den privata marknaden. I år påbörjas cirka 300 nya bostäder och nästa år runt 350. Vi kommer fortsätta driva på att det byggs, för att de som behöver en bostad ska ha möjlighet att få det, säger Urban Granström (S) kommunstyrelsens ordförande. 

Resultatet för 2019 i korthet: 

  • 82 personer är akut hemlösa, jämfört med 109 personer 2018. I gruppen akut hemlösa finns personer som bor på hotell, vandrarhem, akutboende, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande, samt personer som sover i offentliga lokaler eller utomhus. I gruppen ingår 42 nyanlända personer som anvisats till Nyköping och som, i avvaktan på en bostad, bor tillfälligt i något av de boenden som kommunen hyrt för målgruppen. Dessa boenden innebär ett mer ordnat och tryggt alternativ. De mest utsatta individerna som saknade boende och som sov utomhus eller i offentliga utrymmen har minskat väsentligt, från 13 personer förra året till 4 personer i år. 

  •  33 personer bor på institution och stödboende, det är ett liknande resultat som 2018 då det var 31 personer. Det är personer som under mätveckan befinner sig i någon form av institution eller stödboende samt planerats att skrivas ut inom tre månader och har under mätveckan inte någon egen bostad ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen.   

  • 191 personer har långsiktiga boendelösningar, det är 52 procent av totalen, jämfört med 151 personer 2018. Det innebär att de har kommunkontrakt, bor i försökslägenhet eller i träningslägenhet. I kommunkontrakt ingår även de så kallade etableringskontrakten som ges till de nyanlända som har anvisats till kommunen via Migrationsverket.

  • 59 personer har eget ordnat boende, det är en liten minskning jämfört med 2018 då det var 64 personer. Det är personer som bor ofrivilligt inneboende hos vänner, bekanta, familj eller släktingar, alternativt personer som har ett tillfälligt inneboende eller andra handskontrakt som inom kort löper ut. 

Vad gör kommunen för att motverka hemlöshet? 

  • Socialtjänsten når allt fler via förebyggande arbete som skuldsanering, vräkningsprevention och ett uppsökande team inom missbruksvården som lättare får kontakt med bland annat akut hemlösa. Men också genom att utveckla nya behandlingar och insatser, som FR-ACT för personer som har missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa (samsjuklighet).

  • Vuxenenheten har under 2018 utökat det förebyggande arbetet med ett bostadssocialt team. Teamet samlar upp alla delar av Vuxenenhetens arbete för personer som saknar bostad, både på kort och på lång sikt. Teamet arbetar också med att förebygga vräkning genom att i ett tidigt skedde arbeta med inkomna anmälningar från hyresvärdar. 

  • Missbruksvården utökas med fler boenden. Våren 2018 öppnade akut- och utredningsboendet Röda Villan. Under hösten 2018 öppnade långtidsboendet Nygården för personer som har haft problem med missbruk men genom insatser har lyckats ta sig ur det. På boendet kan de få stöd och kan bo en längre tid tills de hittat eget boende. 

  • Kommunen samarbetar med Verdandi som också erbjuder boenden med tillgång till boendestöd dygnet runt.

  • Nyköpings kommun har beslutat att i samverkan med Eskilstuna stadsmission starta upp ett härbärge under hösten 2019, med plats för 10 personer. Verksamheten kommer även erbjuda en dagverksamhet med socialt stöd. 

Läs hela rapporten i kallelsen till socialnämndens sammanträde.  

Kontakt för frågor

Marjo Gustafsson
Ordförande i Socialnämnden i Nyköpings kommun
Telefon: 0155-24 83 04
Mejl: marjo.gustafsson@nykoping.se