160 nya hyresrätter i Oppeby

3 december 2018
Bo, bygga och miljö Näringsliv och arbete

Nu startar samrådet för de 160-170 nya hyresrätter som planeras att byggas i området Oppeby gård. Till och med 11 januari 2019 finns det möjlighet att tycka till om förslaget.

Det är Westbarn Fastigheter som vill bygga ytterligare hyresrätter på sina fastigheter Hästen 1-3 och Stoet 1-2 i Oppeby. Nuvarande bebyggelse i Oppeby gård är uppförd under 1970-talet. 

Två hus med 3-5 våningar

De nya husen, som byggs på två platser, föreslås byggas i mellan 3-5 våningar. Idag finns det parkeringsyta och plats för bollplan på de två platserna. Placeringen av husen bildar två nya bilfria gårdar vilket bygger vidare på befintlig struktur inom området. Två nya ytor för parkering föreslås i anslutning till gårdarna och det finns förutsättningar i detaljplanen att ersätta befintliga garage som påverkas samt plats för ny bollplan.

Den befintliga bebyggelsen inom området är uppförd i två våningar och utgör ett gott exempel på dåtidens planeringsideal och bebyggelsen är karakteristisk för sin tid. Planförslaget anger varsamhetsbestämmelser på befintliga hus för att karaktären inte ska gå förlorad i form av material och formspråk. 

Förslaget överensstämmer med Nyköpings kommuns fördjupade översiktsplan och dess inriktning för området som pekas ut som aktuellt för förtätning genom nybyggnation och/eller genom till och påbyggnad. 

Planeringen har pågått sedan 2016

Westbarn Fastigheter inkom sommaren 2016 med en begäran om planbesked för fastigheterna Hästen 1-3 och Stoet 1-2 i Oppeby med syfte att studera och möjliggöra för nybyggnation av bostäder. Bygg- och tekniknämnden beslutade den 20 september 2016 att planarbete får inledas för fastigheten. Förslaget till ny detaljplan är utställt för samråd 2018-12-03 och 2019-01-11.

Handlingarna finns tillgängliga i Stadshusets foajé samt på webben.

Här kan du läsa mer och tycka till.

Läs mer om hur Nyköping växer.