Tillgänglighet

Nyköpings kommun arbetar långsiktigt med att förbättra tillgängligheten på gator och torg i staden. Det handlar främst om att förbättra framkomligheten för funktionshindrade och äldre människor, vilket även gynnar övriga medborgare.

Målet är att den offentliga miljön ska vara tillgänglig för alla medborgare.
Kommunen har inventerat och kartlagt stråk i Nyköping och utefter det arbetat fram program för åtgärder. Det kan även tillämpas när gator och vägar byggs om.

Exempel på åtgärder:

Busshållsplatser handikappanpassas

Många av tätortens cirka 260 busshållplatser har handikappanpassats. Vid ombyggnad förses hållplatserna kontrasterande material och med högre kantsten, för att underlätta vid på- och avstigning.

Övergångsställen

Vanliga övergångsställen utformas med en lägre kantstenshöjd och förses med en ramp utan kantstenshöjd. Vid kombinerade gång- och cykelöverfarter görs vardera del 2,5 meter bred. Personer med rullstol och rullator hänvisas till cykelöverfarten.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser anpassas till rörelsehindrade och görs större.

Ränndalar

Stuprör från fastigheter ska helst anslutas till kommunens dagvattennät. Ränndalar över trottoarer byts mot en annan sort som inte i lika stor utsträckning påverkar framkomligheten för barnvagnar och rullatorer.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-19
Sidansvarig: Andrija Ilic