Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Skadestånd

    Har du råkat ut för en personskada (t ex halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (t ex en gren som blåst ner och skadat din bil eller fått översvämning) på en plats där Nyköpings kommun antingen:

  • är fastighetsägare (d v s äger aktuell mark eller byggnad),  
  • är ansvarig väghållare (d v s svarar för gatans eller gångbanans skötsel),
  • är ansvarig för verksamheten (d v s driver t ex skolverksamheten),

och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.

Observera dock att du alltid i första hand bör nyttja egna försäkringar, till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring med mera, innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

Gör skadeanmälan

Anmäl en skada genom att fylla i blanketten för skadeanmälan och skicka den till:

Nyköpings kommun
Kommunskyddet
611 83 Nyköping
eller kommunskyddet@nykoping.se

Skicka gärna med kvitton och foton

Skicka gärna med kvitton på dina kostnader och utlägg. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att skicka med. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om Nyköpings kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckhändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller ej.

I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej.

Frågor om skadeanmälan

Har du några frågor angående skadeanmälan kontakta kommunens säkerhetssamordnare på telefon 0155-24 75 25 eller kommunskyddet@nykoping.se.

Information om Personuppgiftslagen, PUL

Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. De kan i vissa fall komma att lämnas ut till kommunens försäkringsbolag. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och för frågor om hur personuppgifterna hanteras vänd dig till kommunens säkerhetssamordnare på telefon 0155 24 75 25 eller kommunskyddet@nykoping.se.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-10
Sidansvarig: Gunbritt Lindfors