Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Krishantering

Inriktningen med kommunens krishanteringsarbete är att skapa ett starkt samhälle med förmåga att ingripa effektivt vid kris eller extraordinära händelser. En extraordinär händelse avviker från det normala, innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver snabba insatser.

Regeringen har fastställt ett nationella krishanteringssystemet som grundas på en helhetssyn för hela hotskalan fred – krig. Förmågan att klara en extraordinär händelse byggs ur ett underifrånperspektiv och baseras på den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet enligt tre principer:

  • Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet i fred har det också i kris och krig.
  • Likhetsprincipen: Verksamhetens organisation och lokalisering ska så långt som möjligt överensstämma i fred, kris och krig.
  • Närhetsprincipen: Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Från sårbarhetsanalyser till planer

Arbetssättet i Nyköpings kommun består bland annat av att sårbarhetsanalyser görs och krisplaner tas fram för verksamheter som alltid måste fungera. Dessa utformas så generellt att de kan utgöra stöd även vid oförutsedda händelser.

Krisplaneringen baseras på den ordinarie organisationens grundförmåga och beredskapsplaneringen inriktas mot att säkra viktiga samhällsfunktioner genom förebyggande arbete och förberedelser för skadebegränsande åtgärder.

Kommunens krisledningsplan och oljeskyddsplan

Nyköpings kommun har en krisledningsplan som beskriver hur kommunens krisledningsarbete ska planeras, organiseras och bedrivas.

Kommunen har även en oljeskyddsplan och en riktlinje för oljeskydd som ger vägledning i händelse av ett större oljeutsläpp till sjöss. Oljeskyddsplanen täcker också Oxelösund och Trosa kommuner.

Information och utbildning

  • Kommunens krisledningsorganisationen övas varje år.
  • Alla anställda i Nyköpings kommun erbjuds Kommunal Säkerhetsutbildning vart fjärde år
  • Nyckelpersoner erbjuds olika aktuella utbildningar.

Styrel - ett sätt att fördela el vid elbrist i Sverige

Vid stor elförbrukning, till exempel när det är extremt kallt i hela landet, ska elen kunna fördelas till prioriterade användare. Det är regeringen som har gett Energimyndigheten uppdrag att utveckla ett nytt system som kallas för ”Styrel” som står för ”Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer”.

Arbetet sker i samverkan med bland andra Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Svensk Energi, Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer om vad Styrel innebär på Energimyndighetens webbplats.

Din egen krisberedskap

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om ett långvarigt strömavbrott skulle inträffa eller om du blev utan vatten en längre tid?

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet.

Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå under de första tre dygnen.

Läs mer om hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma ifall en kris inträffar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-07-12
Sidansvarig: Michael Gibson