Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Handlingsprogram för säkrare och tryggare kommun 2016-2020

Varje kommun i Sverige ska enligt lag ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet samt krishantering. Handlingsprogrammet styr vårt arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor.

Handlingsprogrammet visar ett antal inriktningar för arbetet

 • Brottsförebyggande arbete – hur kommunen arbetar med brottsförebyggande åtgärder.
 • Internt säkerhetsarbete – hur kommunen arbetar internt med säkerhet så att verksamheterna till exempel kan pågå med så få störningar som möjligt. Här ingår också kommunens försäkringsskydd.
 • Krishantering – hur kommunen arbetar inför och med kriser och extraordinära händelser.
 • Rent, snyggt och tryggt – hur kommunen arbetar med exempelvis klottersanering och belysning för ett renare, snyggare och tryggare Nyköping.
 • Räddningstjänst (skydd mot olyckor) – om räddningstjänstens verksamhet, organisation och de utbildningar som räddningstjänsten erbjuder. 
 • Säkerhetsskydd – hur kommunen arbetar mot exempelvis sabotage och skydd mot brott i form av våld, hot eller tvång för politiska syften.
 • Trafiksäkerhetsarbete – hur kommunen arbetar med trafiksäkerhet.

 

Organisation och ansvar

Det är kommunens olika verksamheter, till exempel Räddningstjänsten, Tekniska divisionen och socialtjänsten, som ansvarar för att utföra säkerhetsarbete enligt handlingsprogrammet i Nyköpings kommun. 

En övergripande samordnare som finns inom Räddningstjänsten samordnar och håller ihop arbetet och fungerar som ett stöd.

 • Kommunfullmäktige – beslutar om handlingsprogrammet med bland annat policy och övergripande mål.
 • Kommunstyrelsen – har det övergripande ansvaret för säkerhets- och trygghetsfrågor inom kommunen och utövar arbetet genom ansvariga tjänstemän.
 • Nämnderna – har ansvaret för att säkerhetsarbetet inom sina respektive områden bedrivs enligt kommunens handlingsprogram och de lagar som gäller.
 • Chefer – ansvarar för att säkerhetsarbetet bedrivs enligt handlingsprogrammet inom sina verksamhetsområden.
 • STRÅ – Säkerhets- och trygghetsrådet. Medlemmar är politiker, tjänstemän, företrädare från andra organisationer och företag.

Utvärdering och mål 

Varje område i handlingsprogrammet har egna effektmål och mätbara prestationsmål som redovisas kvartalsvis och separat i varje verksamhets egen verksamhetsberättelse.

Minst en gång per år ska respektive del inom handlingsprogrammet utvärderas. Detta görs genom att varje del följs upp med de mätbara mål som redovisas i respektive verksamhetsberättelse.

Den sammantagna uppföljningen och utvärderingen redovisas därefter för Säkerhets- och Trygghetsrådet (STRÅ) och utgör ett underlag för kommande prioriteringar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-24
Sidansvarig: Anna Hesselgren