Kvalitet och jämförelser

Division Social omsorg arbetar systematiskt och regelbundet med att förbättra kvaliteten och utveckla verksamheten. Det gör vi genom undersökningar bland brukare och kunder. Vi deltar även i nationella kvalitetsundersökningar. Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete.

Brukarundersökningar

Division Social omsorg genomför brukarundersökningar med syfte att ta reda på brukarnas upplevelser av service och kvalitet i socialtjänsten. Undersökningarna är en del av divisionens kvalitetsarbete. Resultaten används för att förbättra och utveckla verksamheterna och för att nå uppsatta kvalitetsmål.

Budget- och skuldrådgivning 

Den senaste brukarundersökningen genomfördes 2016. Den visar att deltagarna i undersökningen generellt sätt är nöjda med den kvalité som de erhåller i möte med budgetrådgivare, men är mindre nöjda med väntetid och tillgänglighet. Läs hela enkätundersökningen här. 

Funktionsnedsättning

Den senaste brukarundersökningen genomfördes i oktober 2017 och omfattar verksamheterna i den kommunala regin.Undersökningen har genomförts inom:

  • Grupp- och servicebostad
  • Personlig assistans
  • Boendestöd
  • Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Generellt sett har svarsfrekvensen varit låg vilket gör att resultaten i många fall inte går att dra för stora slutsatser av. Läs mer om resultaten i brukarundersökningen inom funktionsnedsättning här. 

Nationell brukarundersökning om hemtjänst och äldreboende

Socialstyrelsen gör nationella brukarundersökningar gällande hemtjänst och äldreboende. Dessa gör det möjligt att jämföra och se skillnader mellan kommunerna. På Socialstyrelsens webbplats kan du ta del av 2017 års resultat.

Exempel från 2017 års resultat i hemtjänst 

Svarsfrekvens: 66 procent

Hemtjänst i kommunal regi

Hemtjänst i privat regi

 

96 procent är nöjd med personalens bemötande

97 procent är nöjd med personalens bemötande

88 procent är nöjd med sin hemtjänst som helhet

87 procent är nöjd med sin hemtjänst som helhet

61 procent vet var de ska vända sig med synpunkter och klagomål

68 procent vet var de ska vända sig med synpunkter och klagomål

87 procent tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

89 procent tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

 

Exempel från 2017 års resultat för  äldre- och demensboenden

Svarsfrekvens: 55 procent

Äldre- och demensboenden i kommunal regi 

Äldre- och demensboenden i privat regi

93 procent är nöjd med personalens bemötande

91 procent är nöjd med personalens bemötande

80 procent är nöjd med sitt boende som helhet

84 procent är nöjd med sitt boende som helhet

52 procent är nöjd med aktiviteterna som ordnas

64 procent är nöjd med aktiviteterna som ordnas

41 procent vet var de ska vända sig med klagomål och synpunkter

57 procent vet var de ska vända sig med klagomål och synpunkter

63 procent upplever att de kan påverka vid vilka tider de får hjälp

66 procent upplever att de kan påverka vid vilka tider de får hjälp

 

Kvalitetsredovisningar och jämförelser

Genom vår jämförelsetjänst Jämför service kan du jämföra alla äldreboendenoch utförare av hemtjänst i Nyköpings kommun.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör återkommande undersökningen ”Öppna jämförelser” där landets 290 kommuner jämförs med varandra.

I Socialstyrelsens Äldreguiden kan du också jämföra kvaliteten inom äldreomsorgen i hela landet.

Synpunkt, avvikelse, Lex Sarah och Lex Maria 

Synpunkter från dig som är medborgare är en del i divisionens kvalitetsarbete. 

Ibland inträffar händelser som kan påverka verksamhetens kvalitet. Det kan vara allt ifrån mindre allvarliga brister i miljö till allvarliga händelser som äventyrar enskildas liv, hälsa och säkerhet. Händelser som gör att vi inte levererar fullt ut enligt vårt uppdrag kallas avvikelse, Lex Sarah eller Lex Maria.

Avvikelse
En avvikelse är en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra att brukare eller klienter drabbats av konsekvenser av det inträffade.

När avvikelser rapporterats görs en utredning av orsaker och åtgärder ska vidtas för att förhindra upprepning. Det i sin tur bidrar till utveckling och kvalitetsförbättringar.  

Lex Sarah
Lex Sarah handlar om att upptäcka, utreda, åtgärda och förhindra upprepning av missförhållanden inom socialtjänstens verksamheter. Med missförhållanden menas något som inträffat i verksamheten och som inneburit konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet, fysiska och psykiska hälsa. Efter utredning genomförts ska åtgärder vidtas för att förhindra upprepning.  

Om utredningen visar på ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för att ett allvarligt missförhållande kan uppstå ska ansvarig nämnd anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Maria
Lex Maria handlar om att utreda, åtgärda och undvika brister och skador som bryter mot regler inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.

I Nyköpings kommun är det medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som beslutar om anmälan enligt Lex Maria ska göras. Anmälan görs till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-07
Sidansvarig: Åsa Mirheim