Skyltar

Olika former av reklam är en naturlig del av stadsmiljön. Många skyltar och flaggor kräver dock bygglov.

Utformning och placering av skyltar och reklam i allmänhet har en stor betydelse för om stadsbilden upplevs positivt eller negativt. En attraktiv stadsmiljö har ett kommersiellt värde och kan bidra till fortsatt tillväxt. 

Byggnaden och miljön ställer krav på skylten

Skyltar skall passa in på den aktuella platsen - till stads- eller landskapsbild, anpassas till byggnaden den sitter på - ur arkitektonisk synvinkel. Skyltar ska inte heller skymma fasaddetaljer eller klä in hela fasadpartier. Särskilda restriktioner gäller för skyltar på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Bygglov och andra tillstånd

Plan- och bygglagen ger kommunerna stort inflytande över den egna miljön. Bygglov krävs för att sätta upp skyltar inom detaljplanelagt område. Bedömningarna ska ta hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Det är till fördel för alla parter att liknande ärenden bedöms efter samma principer. Kommersiella skyltar utanför detaljplanelagt område kräver normalt tillstånd av länstyrelsen. 

Länsstyrelsen fattar tillsammans med Vägverket beslut om skyltar utefter allmänna vägar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-21
Sidansvarig: Jenny Sundqvist