Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Revisionsarbetet

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om nämnderna fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. Revisionsuppgiften omfattar såväl förvaltningsrevision som redovisningsrevision. I det praktiska revisionsarbetet integreras ofta förvaltningsrevision och redovisningsrevision.

Förvaltningsrevision syftar i huvudsak till att bedöma om fullmäktiges beslut efterlevs och om verksamheten når de politiskt uppställda målen med en rimlig medelsförbrukning. Redovisningsrevision syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas, om räkenskaperna är rättvisande och om kontrollen av förmögenhetsskyddet är tillräcklig. Inom både förvaltningsrevision och redovisningsrevision granskas och bedöms om nämndernas egen interna kontroll stöder verksamheten och dess ekonomiska förhållanden och om verksamhetens riskhantering är tillfredsställande. I lagstiftningen har numera nämndernas ansvar för den interna kontrollen tydliggjorts.

Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen utifrån vilken revisorerna bedömer frågan om tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet för kommunens nämnder, styrelser, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Granskning lämnas varje år till kommunfullmäktige 

Resultatet av revisorernas granskning lämnas i revisionsberättelsen som varje år överlämnas till kommunfullmäktige inför deras prövning och beslut.

Revisionsprocessen omfattar hela det revisionsarbete som revisorerna gör under ett år. Grundstommen i processen utgörs av en analys av väsentlighet och risk, som ger underlag för ställningstaganden till de granskningsinsatser som behöver genomföras under året.

Flera steg i den årliga granskningen

Revisorernas årliga granskning omfattar flera steg. Revisorerna följer löpande under året verksamheten i nämnderna dels genom kommunikation, dels genom att ta del av de grundläggande dokument som finns för att kunna bedöma förutsättningarna för nämndernas ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisorerna granskar vidare att fullmäktiges och nämndens egna beslut genomförs, att mål och syften uppnås och att redovisning, system och rutiner är tillförlitliga och används på avsett sätt.

Revisorerna har fastställt en revisionsstrategi som är vägledande för det mer långsiktiga revisionsarbetet.

Fullmäktige beslutar om revisorernas budget. Revisorernas behov av resurser utgår från:

  • revisorernas uppdrag
  • revisorernas analys av väsentlighet och risk
  • den revisionsinsats som bedöms som nödvändig för att kunna ta ställning till frågan om ansvarsfrihet
  • revisorernas utbildnings- och utvecklingsbehov

Revisorerna biträds i det praktiska revisionsarbetet av yrkesrevisorer

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2013-03-19
Sidansvarig: Maria Fredriksson