Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Kommunrevisionen i Nyköping

Syftet med kommunens verksamhet är att tillhandahålla invånarna en effektiv allmännyttig verksamhet och en god service utan något vinstsyfte.

Fullmäktiges uppdrag till de politiskt valda ledamöterna i kommunens nämnder och styrelser är att, utifrån kommunfullmäktiges målsättningar och beslut samt styrande lagstiftning, ansvara för att verksamheten genomförs och att de politiska målen uppfylls. Medlen för att kunna göra detta är huvudsakligen de skatter, statsbidrag och avgifter som kommunen erhåller.

För att på fullmäktiges uppdrag granska att nämnderna fullgör sina uppgifter har fullmäktige bland kommunmedlemmarna utsett och uppdragit åt nedanstående personer att vara revisorer under innevarande mandatperiod:

Revisorer

Ur kretsen revisorer utser fullmäktige också lekmannarevisorer vars uppgift är att årligen granska den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. Detta innebär att det finns ett personsamband för granskning av all kommunal verksamhet, oavsett driftform (samordnad revision).

Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska all verksamhet som bedrivs av nämnder och styrelser.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-06-20
Sidansvarig: Anna-Karin Lindblad