Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd

Nyköpings och Oxelösunds kommuner driver överförmyndarnämnden gemensamt. Nämnden utses av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter.

Godmanskap kan tillkomma av olika orsaker och omfatta såväl personliga som rättsliga och ekonomiska angelägenheter. Vanligast är godmanskap eller förvaltarskap för personer som på grund av hälsoskäl saknar eller har nedsatt egen förmåga att tillvarata sina intressen och föra sin talan. Godmanskap kan också tillkomma för någon som är bortavarande eller som på grund av olika rättsliga hinder, motstridiga intressen, inte kan företa vissa åtgärder.

Förvaltarskap är en ren tvångsåtgärd och förekommer endast då det inte är tillräckligt med ett godmanskap.

Nämnden utövar också viss kontroll över samtliga föräldrar som har barn under 18 år. Kontrollen gäller i första hand de barn som äger tillgångar över 8 basbelopp. Alla föräldrar är skyldiga att anmäla till överförmyndarnämnden om deras barn har tillgångar som överstiger 8 basbelopp.

Nämnden utser också god man för ensamkommande flyktingbarn.

Detta är nämndens ansvarsområde:

  • tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.
  • utser gode män, förvaltare och förmyndare

Sammanträdestider 2018


 
Datum Tid Plats
5 februari kl. 13.30 D-salen
16 april kl. 13.30 D-salen
28 maj kl. 13.30 D-salen
10 september kl. 13.30 D-salen
22 oktober kl. 13.30 D-salen
10 december kl. 13.30 D-salen


Observera
 att tiderna är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-02
Sidansvarig: Jenny Jonsson