Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Fakta

Här hittar du fakta om Nyköpings kommun.

Välj avsnitt:

Vision 2030

Så styrs Nyköping

Kommunstyrelsen

Nämnder

kommunledning

Så fördelas skatten

Tillväxt och företag

Nyköping i siffror

Miljö- och folkhälsa

Påverka!

Engagera dig!

Vision 2030

Nyköping 2030 visar synen på hur Nyköpings kommunala verksamheter ska utvecklas fram till 2030. Nyköping 2030 är vägledande när kommunens verksamheter planeras och genomförs.

Nyköping är en hållbar och växande kommun som tar vara på sina unika möjligheter. Det geografiska läget i en stark tillväxtregion med både lokal och internationell närhet gör Nyköping attraktivt.

Med förbättrade kommunikationer är Nyköping en integrerad del av Stockholm – Mälardalen. Ökad regional och internationell rörlighet är en del av vardagen.

Nyköping erbjuder livskvalitet med trivsamma boendemiljöer, välutbyggd samhällsservice och ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. I Nyköping är det nära och tryggt att leva i livets alla skeden.

Det är enkelt för företagare att förverkliga sina idéer i Nyköping. Genom befolkningstillväxten och en god tillgång på mark för etablering skapas förutsättningar för ett rikt näringsliv. Här står utbildning och kunskap i centrum för ett livslångt lärande.

I Nyköping finns framtidstro. Nyköping går före och byggs för ökad social sammanhållning och grön omställning

Så styrs Nyköping

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De ledamöter som väljs hit är direktvalda av invånarna i kommunen. Ordf Ylva Franzén (MP), 1:e v ordf Cajsa Widqvist (S), 2:e v ordf Marianne Nordblom (FP).

Kommunfullmäktige har 61 ledamöter.

Majoriteten

Oppositionen

Socialdemokraterna 22
Miljöpartiet de gröna 6
Vänsterpartiet 3

Moderaterna 14
Centerpartiet 5
Liberalerna 3
Kristdemokraterna 2

Sverigedemokraterna 6

Kommunstyrelsen

 • Ansvarar för kommunens verksamheter med uppföljning av nämndernas arbete, ekonomi, personal och utveckling.
 • Leder och samordnar bland annat kommunikation, insatser för näringsliv, mark- och bostadspolitik, landsbygds- och skärgårdsutveckling, räddningstjänst, samhällsbyggnad, kommunens fastigheter och ungdomsfullmäktige.

Kommunalråd

 • Urban Granström, ordf (S)
 • Malin Hagerström, 1:e v ordf (MP)
 • Nicklas Franzén (V)

Oppositionsråd

 • Anna af Sillén, 2:e v ordf, (M)

Övriga ledamöter

 • Carina Wallin(S)
 • Kent Pettersson (S)
 • Veronica Andersson (S)
 • Jonas Hultberg (MP)
 • Axel Wevel (C)
 • Petter Söderblom (M)
 • Anniola Nilsson (M)
 • Marita Göransson (KD)
 • Per Andersson (SD)

Nämnder

 • Barn- och ungdomsnämnden. Ansvarar för förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola samt frivillig musikundervisning inom musikskolan. Ordf Kent Pettersson (S)
 • Utbildnings-, arbetsmarknads och integrationsnämnden. Ansvarar för den offentliga skolan efter grundskolenivå: Gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskoleutbildningen samt arbetsmarknadsinsatser och integrationsfrågor. Ordf Gunilla Andersson (S)
 • Vård- och omsorgsnämnden. Ansvarar för verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ordf Veronica Andersson (S)
 • Socialnämnden. Ansvarar för individ- och familjeomsorg, mottagande av ensamkommande flyktingbarn och familjerådgivning. Ordf Marjo Gustafsson (S)
 • Miljönämnden. Ansvarar för den lokala tillsynen av hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Ordf Sofia Amloh (S)
 • Bygg- och tekniknämnden. Ansvarar för kommunens hamn, gator, parker samt verksamheterna bygg, plan, mät, kart och för förebyggande miljöarbetet. Ordf Carl-Åke Andersson (S)
 • Kultur- och fritidsnämnden. Ansvarar för kultur- och biblioteksfrågor, föreningar, föreningsdrivna fritidsgårdar och fritidsanläggningar. Ordf Carina Wallin (S)

Kommunledning

 • Erik Carlgren, kommundirektör
 • Anna Selander, tf chef Samhällsbyggnad
 • Patrik Kullman, räddningschef Sörmlandskustens räddningstjänst
 • Maria Fredriksson, ekonomichef
 • Eva Lundqvist, tf chef Tekniska divisionen
 • Maria Karlsson, chef Näringslivsenheten
 • Anna-Karin Lindblad, kanslichef
 • Madeleine Lennartsson, HR-chef
 • Stefan Heinebäck, chef Social omsorg
 • Palaemona Mörner, kommunikationschef
 • Peter Knutsson, chef Beställarkontoret
 • Anna Thörn, chef Barn, utbildning, kultur

Så fördelas kommunalskatten på 21,48 kr år 2017

Kommunalskatten i Nyköping är 21,48 kronor vilket är lägre än mediankommunen i Sverige där skattesatsen ligger på 21,76 kronor. Som Nyköpingsbo betalar du också 10,77 kronor till Landstinget. 

Läs mer om Dina skattepengar.

Diagram över kommunalskatten

Rosa Barn- och ungdomsnämnd 7,10 kr

Gul Utb-arbetsmark-integration 1,83 kr

Orange Kultur- och fritidsnämnd 0,72 kr

Röd Vård- och omsorgsnämnd 6,63 kr

Blå Socialnämnd 1:57 kr

Ljusgrön Bygg- och tekniknämnd 0:55 kr

LjusgulMiljönämnd 0:07 kr

Grön Kommunfullmäktige 0:04 kr

Svart Överförmyndare 0:04 kr

Svart Revision 0:02 kr

Svart Valnämnd 0:02 kr

Ljusblå Kommunstyrelsen 2:93 kr

Tillväxt och företag

För att ha en hållbar tillväxt vill kommunen bland annat 

 • öka befolkningen med ca 700 invånare/år
 • öka kommunens attraktionskraft
 • tillvarata de möjligheter som kommunikationerna ger
 • utveckla och arbeta för ökad samverkan både externt och internt

Ur Vision 2030.

Exempel på satsningar är

 • Nyköpings gymnasieskola samlas på Gripenområdet
 • Nya förskolor
 • VA-ledning utmed kusten
 • Resecentrum
 • Å-rummet utvecklas

Nyköping i siffror

 • 4 500 företag
 • 23 900 arbetstillfällen
 • 273 300 kr i genomsnittsinkomst
 • 2 miljoner invånare inom en radie av 10 mil
 • 6 079 personer som pendlar ut varje vecka
 • 4 966 personer som pendlar in

Befolkning

 • 54 924 invånare, den 31 december 2016
 • 371 flyktingar togs emot under året
 • 615 bodde i äldreboenden
 • 1 474 personer hade hemtjänst
 • 142 bodde i gruppbostad eller servicebostad

Läs mer om Nyköpings kommuns befolkning.

Utbildning

 • 2794 barn gick i förskola, varav 443 i privat regi
 • 5 455 elever gick i grundskola, varav 974 i fristående skola
 • 1 794 elever gick i gymnasieskolan, varav 834 i friskolor
 • 428 elever kom från andra kommuner
 • 3 829 gick på Campus Nyköping varav 2 256 studerar grundläggande vuxenutbildning, grundläggande gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare
 • 1 058 personer studerade på högre studier – Högskola och Yrkeshögskola
 • 37 personer studerade på Särvux 
 • 43 personer studerade inom det kommunala aktivitetsansvaret
 • 435 ungdomar fick feriepraktikplatser under 2015

Läs mer om utbildning i Nyköpings kommun.

Större arbetsgivare (antal anställda)

 • 3 878 Nyköpings kommun
 • 2 175 Södermanlands läns landsting
 • 650 Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB
 • 278 Studsvik Nuclear AB
 • 272 Saab Automobile Parts
 • 196 ABB Cewe Control
 • 192 Schneider Electric Sverige AB
 • 190 Stockholm Skavsta flygplats
 • 189 Länsstyrelsen
 • 173 Rikspolisstyrelsen
 • 158 Thorsman & Co AB

Sysselsättning (antal anställda inom)

 • 2 624 Utbildning 
 • 1 928 Byggverksamhet 
 • 1 738 Hälso- och sjukvård 
 • 1 592 Offentlig förvaltning och försvar 
 • 1 442 Detaljhandel 
 • 1 206 Vård- och omsorg med boende 
 • 1 176 Öppna social insatser 
 • 1 080 Stål- och metallframställning 
 • 1 052 Transport och magasinering 
 • 917 Parti- och provisionshandel 
 • 912 Hotell- och restaurangverksamhet 
 • 859 Rese, bevaknings, fastighetsservice och kontorstjänster 

Bostäder

 • 23 906 Hushåll i kommunen, varav:
 • 9 700 villor
 • 8 400 hyresrätter 
 • 7 200 bostadsrätter
 • 3 065 fritidshus
 • 257 nya bostäder färdigställdes under året

Övrigt

 • 65 lekplatser
 • 143 kilometer cykelbanor
 • 7 500 ljuspunkter
 • 1 650 parkeringsplatser
 • 1 560 km2 är kommunens landareal
 • 8 media per invånare lånades ut av Stadsbiblioteket.
 • 437 000 utlån på biblioteken och bokbussen
 • 32 000 biljetter såldes till Nyköpings Arenors evenemang
 • 149 programaktiviteter genomfördes under året
 • 7 000 åskådare såg Gästabudet på Nyköpingshus
 • 400 föreningar fanns, varav drygt hälften var bidragsberättigade med 61 200 medlemmar.
 • 3,2 miljoner kubikmeter dricksvatten köpte invånare och företag under året.
 • 5,3 miljoner kubikmeter avloppsvatten renades vid Brandholmens reningsverk och ytterligare 1,2 miljoner kubikmeter vid kommunens övriga reningsverk.
 • 12 779 ton hushållsavfall samlades in under året, d v s 219 kg per invånare.

Miljö och folkhälsa

Kommunen arbetar långsiktigt för en bättre miljö och god folkhälsa.

Tre exempel på vad kommunen vill uppnå:

 • Hållbar uppväxt och utbildning. Alla barn och unga i kommunens verksam ­ heter ska rustas för att i framtiden kunna göra hälsosamma och miljövänliga val.
 • Lätta och rätta val. Nyköpings kommuns verksamheter och planering gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen.
 • Bra bostäder. Boende i kommunen ska ha en trygg, sund och säker boendemiljö. 

Läs mer i kommunens Miljö- och folkhälsostrategi.

Påverka!

 • Följ Nyköpings kommunsociala medier, exempelvis kommunens Facebook sida.
 • Träffa politiker och tjänstemänLördagsöppet i Stadshuset. Ett antal lördagar per år inbjuder Nyköpings kommun till Lördagsöppet i Stadshuset. Här presenteras kommunens verksamhet, nyheter och aktuella planer. Passa på att diskutera aktuella frågor med kommunens politiker och tjänstemän.
 • Lämna ett medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Nyköpings kommun, barn och vuxna, kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget kan handla om allt som kommunen ansvarar för.
 • Lämna en synpunkt. Vi tar vi tacksamt emot förslag, beröm och klagomål på kommunens verksamhet. Hur fungerar Nyköping för dig? Bra kanske kan bli ännu bättre? Dåligt kanske enkelt kan fixas? Lämna synpunkt via formulär, telefon, brev, e-post eller genom ett besök.
 • Gör en felanmälan. Dygnet runt kan du göra en anmälan om fel på gator, gatlyktor, vatten, avlopp eller på kommunens fastigheter och byggnader. Du kan också anmäla klotter och skadegörelse. Ring 0155-24 88 00 eller gör en felanmälan via formulär.
 • Svar direkt. Du kan alltid ta kontakt direkt med politiker och tjänstemän via besök, telefon 0155-24 80 00 eller e-post: fornamn.efternamn@nykoping.se

Engagera dig!

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-26
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman