Kommunstyrelsen 2 mars

Förslag om detaljplan för Träffen och beslut om förstudie om biogasproduktion.

Beslut på kommunstyrelsen måndag 2:

Detaljplan för Träffen

Fullmäktige föreslås anta detaljplanen för Träffenområdet i Isaksdal. Syftet med planen är att möjliggöra en avstyckning och försäljning av Träffen samt användning av angränsande mark för förskola och bostäder. Avsikten är också att lösa angöring och parkering.
Socialdemokraterna yrkade på återremiss och i andra hand avslag, men fick inte gehör för detta.

Biogasproduktion

Kommundirektören får i uppdrag att starta en studie som ska belysa de ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion på Brandholmens reningsverk. Man ska titta på hur fjärrvärmen kan anslutas, hur den förväntade produktionsökningen kan anpassas till reningsprocessen, investeringar, försäljningsintäkter och förutsättningar för rening av rågas till biogas.

Nätverk mot rasism

Nyköpings kommun ska anmäla sitt intresse att delta i ett nätverk mot rasism och diskriminering. Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som inbjudit till nätverket som bland annat kommer att arbeta med erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och praktiskt utvecklingsarbete. Till nätverket utsågs Adéle Bergentoft (m), Urban Granström (s) och Anna Hesselgren, säkerhetssamordnare.

Medborgarförslaget om investering i en båttvätt utmed farleden återremitterades.

Socialdemokraterna reserverade sig också mot två ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Det gäller lagen om valfrihet vid upphandling av hemtjänst samt revidering av bolagsordningen för helägda bolag.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2010-04-30
Sidansvarig: Lars-Göran Bergman