Undersökning av markföroreningar i Ålberga och Nävekvarn

Nyköpings kommun har tidigare genomfört markundersökningar i både Ålberga och i Nävekvarn. Undersökningarna finansieras av Naturvårdsverket, i form av stadsbidrag för efterbehandling av förorenade områden. 

I Ålberga rör det endast fastigheten Ålberga 8:5 medan det i Nävekvarn är ett större område som undersöks.

Målet med undersökningarna är att ta reda på fler detaljer kring föroreningar i delområden som identifierats vid tidigare provtagning. Det blir underlag till bedömning av vilka ytor som kan komma att behöver åtgärdas, och i så fall hur det kan göras.

Fastighetsägare får brev

Undersökningarna genomförs under juli, augusti och september av konsulter och alla berörda fastighetsägare får ett brev hemskickat med mer information.

Föroreningssituation i Ålberga

I området har främst dioxinföroreningar hittats, men det är osäker hur utbredningen i plan och djup ser ut.

Föroreningssituation i Nävekvarn

Nedströms bruket, kring gång- och cykelvägen, har förhöjda halter av metaller (främst koppar, kobolt, arsenik och zink) och tjärföroreningar hittats. Till bruket har också ett par deponier knutits, där samma typer av föroreningar förekommer. Hamnplanerna och campingområdet är utfyllda med överskottsmassor från bruket och även här har samma typer av föroreningar påträffats. Inför nybyggnationen på campingområdet har sanering tidigare utförts.

Prover tas med olika metoder

Prover kommer att tas med olika metoder. En metod är geokäpp, vilken sticks ner i ytlig jord. Den lämnar inga större spår på marken. I flera av områdena planeras också grävning med maskin, vilket ger ett bättre provunderlag. Prover planeras också att tas i grundvatten, sediment och så kallad porluft i marken.

Resultatet redovisas senare i år eller början av 2019.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-07-05
Sidansvarig: Annica Nilsson