Resultat provtagningar Tessin

Resultaten av de materialprover som genomförts i utvalda lokaler på Tessin är nu klara. Analysen visar avvikelser i flera av lokalerna där provtagning gjorts. Mattor i vissa lokaler ska bytas ut, luftrenare sätts in och modulhus ersätter delar av lokalerna. 

De materialprover som tagits på Tessin visar att det finns avvikelser. Dessa prover visar förhöjda värden av svamp och bakterier. Tidigare luft- och fuktprover visar genomgående på normala värden. 

- Vi gör nu flera parallella åtgärder, säger Mikael Karlsson, chef Kommunfastigheter. Mögel och bakterier har hittats i golvmattor och några av dessa kommer att bytas ut. Vi ska även rena luften med jonisering och köper in moduler för att ställa på grusplanen vid Alpha och Tessin.

Luftrening med jonisering som startas upp omgående i lokalerna har som effekt att skadliga svampsporer och bakterier bryts ner.  De moduler som kommer att ställas upp vid Tessinskolan innehåller klassrum samt personalytrymmen och kommer att minska behovet av klassrum i Tessinskolan. Dessa åtgärder tillsammans med att golvmattor byts ut i vissa utpekade rum bedöms sammantaget skapa en väsentligt mycket bättre luftmiljö i Tessinskolan.  

- Det är bra att orsaken till besvären har hittats och att åtgärder sätts in direkt, säger Anna Thörn, divisionschef Barn Utbildning Kultur. Det har varit en tuff höst där både personal och elever visat stort tålamod och styrka. Det känns bra att arbetsmiljön för dem nu kan tryggas. 

Mer information kring de olika åtgärderna kommer att ges till personal, elever och vårdnadshavare närmare terminsstart. Informationen kommer även att läggas ut på nykoping.se och respektive skolas webbplatser.

Bakgrund

Elever och personal har upplevt besvär i vissa lokaler på Tessin och provtagningar beställdes. Proverna är gjorda av Stahrebolagen och Pegasus labb har gjort analysen. De båda företagen är experter på området.

Frågor och svar

Vad visar provresultaten? 

Genomgående kan sägas att luft- och fuktproverna visar på normala värden. Materialproverna visar förhöjda värden av svamp och bakterier. Det rör sig om svamparna aspergillus versicolor och penicillium chrysogenum samt bakterien streptomyces. 

Var kommer bakterien och mögelsvampen ifrån?

Det är högst troligt en tidigare fuktskada under golvmattan. Vad själva fuktskadan beror på är svårt att säga. Det kan till exempel vara städning med skurvatten eller skurmaskin, men det går inte att säga exakt vad det beror på. 

Finns det medicinska risker att vistas i lokalerna? 

Vissa personer som vistas i fuktskadade byggnader uppger sig få symtom medan andra personer som vistas i samma miljö anser sig vara helt besvärsfria. Det här beror på att vi helt enkelt är olika känsliga för de ämnen som uppträder i fuktskadade hus.

För de personer som har en tidigare känd allergi/överkänslighet i form av till exempel hösnuva, astma, hyperreaktivitet i andningsvägarna och eksem är sannolikt risken större att få mera symtom/besvär än icke-allergiska. Detta är inte konstigt med tanke på att de ofta är mera känsliga i sina slemhinnor för irritativa ämnen.

Stahrebolagen och Pegasus poängterar att de förhöjda värdena inte är farliga på längre sikt. Irritation kan uppstå om man har befunnit sig i lokalen, men är man inte överkänslig så går symtomen bort när man lämnar lokalen. Det kan såklart variera från person till person.

Vilka symtom ska man vara observanta på? 

Symtom som kan uppkomma kan vara irritation i luftvägar, irritation i ögon (klåda, rodnad, ökat tårflöde eller torrhet), näsa och luftrör (hosta). Trötthet kan förekomma. 

Vart ska man vända sig för sitt barns hälsa på grund av detta? 

Det är vårdcentralen som har det primära ansvaret för allergiska symtom. 

Kan man få problem i framtiden på grund av detta? 

Dagens kunskapsläge talar klart för att symtomen försvinner när fuktskadan har åtgärdats. Eller till om med när utsatt lokal lämnas. Även här reagerar vi människor olika. För de flesta försvinner besvären direkt medan det för andra tar längre tid.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-03
Sidansvarig: Annika Broman