Projektet En patientsäker verksamhet på väg mot mål

Projektet En patientsäker verksamhet startade i december 2016 och är nu snart i mål. Det övergripande syftet med projektet var att utveckla hälso- och sjukvårdsarbetet så att patienter och brukare med hälso- och sjukvårdsinsatser inom Social omsorgs verksamhetsområden ges en patientsäker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Förtydligat uppdrag och ansvar

Under ett års tid har man inom kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation arbetat i olika delprojekt som bland annat har tydliggjort olika interna funktioners uppdrag och ansvar. Exempelvis mellan sjuksköterskor, chefer inom privat- och kommunalhemtjänst, LSS, socialpsykiatri och särskilda boenden.

På så sätt får patienter och brukare en bättre, säkrare och mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Ny organisation för sjuksköterskorna

Ett av delprojekten innebär att sjuksköterskorna genomgår en organisationsförändring och med start den 8 januari kommer de att delas in i nya team. Teamen kommeratt arbeta mot olika bestämda hemtjänstområden.

Konkret innebär förändringen att:

  • Det blir tydligare för personal på sjukhuset att se vilket sjuksköterske-team patienten tillhör utifrån patientens hemtjänstgrupp.
  • Sjuksköterskorna blir nu indelade utifrån bestämda hemtjänstgrupper istället för upptagningsområden. Det innebär att vårdcentralerna kommer ha kontakt med fler antal sjuksköterskor än tidigare.
  • En del patienter kommer att få en annan omvårdnadsansvarig sjuksköterska än den de haft tidigare.

Utvärdering av förändringsarbetet

Hela projektet En patientsäker verksamhet kommer att utvärderas om ett år. Under tiden kommer vissa delar följas upp löpande. Ansvarig för att följa upp de olika delarna är Carina Bark, Verksamhetschef för Hälso- och sjukvården.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-12
Sidansvarig: Carina Bark