Bra betyg för Nyköpings förskolor

Barnen trivs på förskolan, förskolan erbjuder en stimulerande miljö och väcker barnens nyfikenhet och det finns en bra balans av aktivitet och vila i barnens vardag. Det tycker föräldrar i årets förskoleenkät.

Kommunens föräldraenkät för förskolorna har genomförts för andra året i rad. Syftet med enkäten är att få en bild av hur vårdnadshavare uppfattar att förskolan genomför sitt uppdrag utifrån läroplanen. Resultaten från årets enkät visar att vårdnadshavarna anser att barnen trivs på förskolan, att förskolan erbjuder en stimulerande miljö och väcker barnens nyfikenhet och att det finns en bra balans av aktivitet och vila i barnens vardag. 

- Vi är mycket stolta över det positiva resultat som enkäten visar, berättar Linda Uller, utbildningschef förskola. Vårdnadshavarna är nöjda med sin förskola och den verksamhet deras barn är delaktiga i. Vår strävan är att detta ska omfatta alla våra barn och vi tar med oss resultatet från enkäten in i vårt fortsatta arbete med kvalitet och utveckling. 

Utvecklingsområden

Enkätsvaren lyfter några utvecklingsområden så som vårdnadshavarnas möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i verksamheten, att tydligare visa att kränkande behandling inte accepteras på förskolan och att det behöver bli tydligare om vart man kan lämna synpunkter. 

- Exempel på insatser som kommer att ske nu direkt är framtagande av ett välkomstbrev till alla nya barn och vårdnadshavare där vi berättar kort om vår verksamhet, var man kan lämna synpunkter och hur man agerar vid misstanke om kränkande behandling, berättar Linda Uller. Vi har också påbörjat ett gemensamt internt arbete i alla utbildningsverksamheter inom divisionen för att öka vår kunskap och förtydliga våra rutiner i arbetet med kränkande behandling. 

I kommentarer från vårdnadshavare kan man bland annat läsa att många ser att kommunen jobbar med frågan om kompetensförsörjning. Man ser att det saknas personal, men man hyllar också det fantastiska jobb som personalen utför.

Om enkäten

I år deltog för första gången alla kommunala förskolor. Nytt för i år var att enkäten fanns på sex olika språk: arabiska, engelska, finska, romani, somaliska och svenska. Förra året deltog endast drygt en tredjedel av kommunens förskolor på grund av att Skolinspektionen genomförde sin enkät mot förskolan samtidigt. Årets enkät besvarades av 1135 vårdnadshavare. Resultatet från enkäten är ett viktigt underlag för det systematiska kvalitetsarbete som förskolorna bedriver under året.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-16
Sidansvarig: Annika Broman