Nyköpings resecentrum – justerat förslag för granskning

Snart startar granskningen av det bearbetade förslaget till detaljplan för området som utgör Nyköpings resecentrum. Bygg- och tekniknämnden förväntas fatta beslut om granskning på sitt möte 24 april 2018.

Nu har detaljplaneförslaget reviderats utifrån de synpunkterna som kom in under samrådet i januari och februari förra året och utifrån resultatet av ytterligare utredningar. Ta del av ett axplock illustrationer och vanliga frågor och svar.

- Synpunkterna rörde allt från trafik och parkering till bevarande av kulturmiljön och det nya verksamhetshusets utformning. Det kom även in synpunkter om hur det gröna och lummiga ska bevaras i området, berättar Sara Rangensjö, ansvarig planarkitekt för detaljplanen för Nyköpings resecentrum.

I dialogen som gjordes med invånare i Nyköping 2016 var det många som önskade att de historiska byggnaderna i området ska bevaras samtidigt som de nya byggnaderna både ska knyta an till historien och upplevs moderna och nyskapande. Entrébyggnadernas utformning har inspirerats av både området och Nyköping samt av befintligt tak på perrongen. 

Entrébyggnaderna är ett samarbete

Entrébyggnaderna är Trafikverkets, liksom järnvägsanläggningen med perronger och spår, men det är Nyköpings kommun som har drivit arbetet med gestaltningen.

Kulturmiljö, trafiklösningar och det gröna

Strukturen för området kvarstår i det justerade förslaget men flera delar som trafiklösningar och kulturmiljön har ändrats.

- Vi har till exempel gjort om en trafiklösning för att kunna bevara en fastighet. Vi planterar flera nya alléer för att säkerställa den gröna och lummiga upplevelsen berättar Johan Palmqvist, projektledare för Nyköpings resecentrum.

Det är bostadshuset på fastigheten Konduktören 19 i korsningen Södra Bangårdsgatan/Brunnsgatan som nu kan behållas genom en justerad trafikkorsning. De äldre delarna av godsmagasinet, inklusive villadelen, bevaras också och flyttas västerut längs Södra Bangårdsgatan.

De äldre delarna av godsmagasinet, inklusive villadelen, bevaras också och flyttas på Södra Bangårdsgatan. Byggnaden skapar en barriär in mot regionbussarnas vändplats.

Norra Bangårdsgatan får en ny allé

En annan justering är att den planerade gång- och cykelbanan längs Norra Bangårdsgatan nu är förlagd intill fastigheterna för att skapa en distans mot gatan. Här planteras också en ny allé för att behålla grönska i gaturummet. Den norra entrébyggnadens ingångar är dessutom flyttade till öst/västlig riktning för att leda resenärerna i resecentrums riktning istället för in mot villaområdet.

- Det här är ett viktigt steg. Vi är många som ser fram emot byggstarten. Att vi samlar buss- och tågtrafiken på en plats som är lättillgänglig för alla är avgörande för vårt sätt att resa i dag och i framtiden, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

Platsen för Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum planeras vid bangården där järnvägsstationen ligger i dag. Byggnation planeras att starta gemensamt med Trafikverket 2022. Före dess har kommunen förberedande åtgärder att genomföra, planerat till 2020/2021, och dessförinnan ska fastighetsägaren Jernhusen sanera sin mark, med start redan i år.

Handlingar och Öppet hus

Alla handlingar finns på detaljplanesidan från 7 maj då granskningsperioden inleds. Bygg- och tekniknämnden förväntas fatta beslut om granskning på sitt möte 24 april. Granskningsperioden pågår mellan 7 maj och 4 juni 2018 under vilken allmänheten och sakägare åter kan lämna synpunkter på förslaget. Allmänheten bjuds in till ett Öppet hus under maj månad.

Samarbete

I det här projektet är vi flera myndigheter och organisationer som samverkar. Vi ansvarar för olika delar men har ett nära samarbete tillsammans med Trafikverket, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Jernhusen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-16
Sidansvarig: Annica Nilsson