Nyköping i pilotprojekt för hållbart Sverige

Nyköping är en av sju kommuner och landsting som valts ut att delta i ett landsomfattande pilotprojekt som ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås. Med stöd av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får nu tjänstemän och politiker i Nyköping utbildning och verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt så väl som globalt.

2018 är ett pilotår då projektet byggs upp. Nyköping har tillsammans med Kristianstad, Luleå, Malmö, Gislaved, Växjö samt Landstinget Sörmland valts ut för att de representerar olika perspektiv och erfarenheter som kommer till användning när projektet ska ta form. Nyköping medverkade i den förstudie för projektet som genomfördes i början av 2017.

– Det känns verkligen roligt att Nyköping är en av sju utvalda deltagare, säger Malin Hagerström (MP) kommunalråd. Jag ser det som ett kvitto på att Nyköpings långsiktiga målarbete med hållbar utveckling har uppmärksammats och är intressant. Det ska bli spännande att följa pilotprojektet och växla upp Nyköpings arbete med Agenda 2030.

Utbildning och verktyg för att förverkliga Agenda 2030 

Regeringen presenterar under våren sin handlingsplan för hur Sverige ska nå de globala målen senast år 2030. Utanförskap, hållbar konsumtion och klimatförändringen är bara några av alla de utmaningar som Sveriges kommuner står inför när de ska växla om till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Med stöd från Sida drivs projektet under tre år till och med 2020 som ett led i det nationella uppfyllandet av de 17 globala målen. Efter pilotåret, i början av 2019, öppnas projektet för fler deltagare. Då har tjänstemän och politiker i Nyköping fått utbildning och verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt så väl som globalt.

– Vi ser vårt deltagande som ett sätt att binda ihop engagemanget för hållbarhetsfrågorna som finns internt i hela vår organisation, berättar Johanna Friberg som är miljöstrateg i Nyköpings kommun. Med stöd av projektet har vi möjlighet att använda de globala målen som ett ramverk för att belysa det lokala hållbarhetsarbetet i ett omvärldsperspektiv. Vi kan också bättre synliggöra kopplingen mellan de olika hållbarhetsaspekterna.

Alla länder ska nå de 17 målen

Agenda 2030 och de globala målen antogs av FN:s generalförsamling i september 2015. Unikt för målen är att alla länder ska nå de 17 målen. Utvecklingsagendan är central för Svenska FN-förbundet som vände sig till SKL och föreslog ett samarbete.

– Agenda 2030 är ett historiskt tillfälle att ställa om hela Sverige till hållbar utveckling. Det förutsätter också kommunernas medverkan. Med projektet svarar vi på Nyköpings och andra kommuners, landstings och regioners önskan om stöd i arbetet med agendan och de globala målen. Det handlar om sambandet mellan det lokala och det globala, de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbar utveckling och synergieffekter mellan hållbarhetsperspektiven. Ett holistiskt arbete måste också bygga på delaktighet och samverkan mellan olika grupper och aktörer i samhället, berättar Petra Hallebrant, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet.

Kontaktpersoner

Kontaktperson i Nyköpings kommun är Cajsa Palm, utredare på kommunledningskontoret, telefon 0155-24 89 36.

Kontaktperson för projektet Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner på FN-förbundet är Ulrika Freij, projektledare, telefon 072-252 61 77

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-27