Ny förskola, skola och idrottsanläggning i Oppeby

Nu är detaljplanearbetet igång för att förbereda platserna för ny förskola, skola och idrottsanläggning i Oppeby. I uppdraget ingår också att se över plats för bostäder strax intill Oppeby torg.

Med fem minuters bussavstånd till Nyköpings framtida resecentrum och med säkra och snabba cykelvägar samt närhet till natur och strövområden är Oppeby en attraktiv stadsdel. Här har det inte byggts nya bostäder på många år, men nu står området inför en stor förändring med flera bostadsprojekt på gång. Läs mer om hur Oppeby växer.

Skola, förskola och idrottsanläggning

Det är i områdena vid Släbroskolan och Oppebyskolan det nu planeras för ny skola med fritidsverksamhet, förskola, idrottsanläggning med en fullstor idrottshall samt stadsbebyggelse (se kartan). Skolan ska i framtiden rymma 600-700 elever och en helt ny förskola ska byggas för 150 barn (en förskola ska också byggas på Oppeby gård). Delar av de befintliga byggnaderna vid Släbroskolan ska enligt planerna bevaras för ny användning men flertalet ersätts med en ny samlad skolbyggnad.

Plats för bostäder vid Oppeby torg

I området närmast Oppeby torg planeras det också för ny stadsbebyggelse, med lokaler och bostäder. En förutsättning är att den typen av utveckling inte är i konflikt med skolans och förskolans funktioner och krav på yta. Området intill torget är idag planlagt för allmänt ändamål (där skolor kan byggas). En liten del är planerad för bostäder men för att få till en bra helhet och uppnå en tillräcklig yta för ny skola och förskola arbetas därför en ny detaljplan fram. En av de frågor som utreds under planarbetet är hur trafiksäkra och gång-och cykelstråk kan säkras till och från området.

Samråd våren 2019

Ett förslag på detaljplan planeras att gå ut på samråd under våren 2019. Under samrådet finns det möjlighet för myndigheter, organisationer, sakägare (de som bor eller har verksamhet intill) och allmänhet att lämna synpunkter på förslaget. Planen beräknas kunna antas under vintern 2019/2020.

Läs mer om detaljplanearbetet.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-07
Sidansvarig: Annica Nilsson