Kommunstyrelsen den 1 oktober

På kommunstyrelsens (KS) sammanträde den 1 oktober fattas bland annat beslut om sanering av Slottsvakten och ett socialt projekt inom fotboll.

Slottsvakten

Fastigheten Slottsvakten 3 har stora behov av sanering och upprustning, bland annat av golv, ventilation och värmesystem. KS föreslås besluta att avsätta 9,8 miljoner kronor till detta samt ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra åtgärderna.

Hinzens krog

Kiladalens hus är intresserade av att bygga lokaler för uthyrning i Nyköping. KS föreslås godkänna det optionsavtal med företaget som gäller fastigheten Hinzens krog 3 på 4 500 kvadratmeter. Området är tänkt att innehålla blandad verksamhet.

Arnö västra

Snabbud AB bedriver i dag verksamhet i Idbäcken. De vill utöka verksamheten och önskar köpa en fastighet i Arnö västra verksamhetsområde. KS föreslås fatta beslut om ett optionsavtal som gäller 11 900 kvadratmeter inom blivande kvarteret Bilen.

Fotbollsprojekt

Nyköping BIS fotboll har ansökt om stöd för ett socialt projekt under hösten 2018 och våren 2019 kallat Nyköping för alla. Tanken är att skapa mötesplatser för barn och unga upp till 25 år. Bland annat finns planer på nattfotboll och en fotbollsskola i Brandkärr under sommarlovet. Detta första steg ska följas av fler, där bland annat unga ledare ska utbildas. KS föreslås bifalla ansökan på 430 000 kronor till det första steget. Nyköping BIS ska återrapportera verksamheten senast i maj 2019.

Wifi på äldreboenden

Efter en fördjupad studie som gäller wifi på särskilda boenden som drivs av externa utförare föreslås KS besluta om att införa wifi. 1,5 miljoner kronor föreslås anvisas till IT-enheten ur statliga stimulansmedel . Internetabonnemang erbjuds sedan av leverantörer på öppna marknaden. 

Medborgarförslag

KS tar ställning till ett antal medborgarförslag som bland annat gäller Oppebyskolan, hundrastgårdar samt produkter som är testade på djur.

Här finns en länk till underliggande handlingar och förslag till beslut.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-26
Sidansvarig: Annika Hedberg