KS den 7 maj

På kommunstyrelsens möte den 7 maj beslutar KS bland annat om den utredning om måltidsproduktion i egen regi som nu slutrapporteras.

Måltidsproduktion

KS föreslås godkänna slutrapporten om måltids- och städproduktion i egen regi. I förslaget ligger att kommundirektören får i uppdrag att genomföra de återstående åtgärderna men också att avvakta med att överlåta städproduktionen i egen regi.

Möbelinvestering

I juni flyttar bygglovs- och kartenheten från Stadshuset till Stillehuset. I samband med det föreslås samhällsbyggnad få 500 000 kronor ur KS ofördelade investeringsmedel för att köpa möbler till de nya lokalerna.

Markupplåtelsetaxa

KS föreslås besluta att taxan för markupplåtelse ska förtydligas. Inga belopp ändras, men förtydligandet gäller idrottstävlingar, där sponsring och reklam endast får finnas vid start- och målplats samt vid officiella vätskekontroller under tävlingsdagen. Efter KS beslut ska även kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet.

Arbetsmiljömätning

KS ska fatta beslut om en arbetsmiljömätning för kommunanställda 2017. Förslaget lades av Alliansen i december 2017 med motiveringen att personalomsättningen varit hög och att många är sjukskrivna. Eftersom en arbetsmiljömätning ska göras för 2018 föreslås KS avslå förslaget om mätning gällande 2017. Tidigare planerades en mätning för 2017, men den sköts upp på grund av att bytet av lönesystem förväntades ta mycket resurser internt.

Medborgarförslag

KS tar ställning till medborgarförslag bland annat gällande lägre avgift på Hjortensbergsbadet samt att förlänga en cykelväg. 

Länk till underliggande handlingar och dokument.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-30
Sidansvarig: Annika Hedberg