KS den 26 mars

På kommunstyrelsen (KS) den 26 mars fattades bland annat beslut om att bygga gruppboende på fastigheten Havsörnen. I beslutet kring Sibro dämme rådde delade meningar.

Ansökan om vattentillstånd vid Sibro dämme

KS fattade beslut om att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet, Sibro dämme och reglering av Båven. Ansökan gäller bland annat att det befintliga dämmet rivs och ett nytt naturliknande sjöutlopp anläggs. Om inte Nyköpings kommun kommer in med en ansökan före den 15 april kan Länsstyrelsen enligt ett tidigare föreläggande utdöma böter på 100 000 kronor. Martina Hallström (C) yrkade på avslag för att kunna ansöka om inhibition tills den nya lagen trätt i kraft. Anna af Sillén (M), Marita Göransson (KD) och Anniola Nilsson (M) ställde sig bakom yrkandet. KS beslutade enligt framskrivet förslag.

Byggnation av gruppboende

Det finns behov av fler gruppboende i Nyköping. KS ger Tekniska divisionen i uppdrag att upphandla ett gruppboende bestående av sex lägenheter med tillhörande allrum, personalrum och serviceytor. Upphandlingen föreslås ske inom ramen för SKL Kommentus upphandlade ramavtal gällande modulhus. Tidigare på fastigheten Havsörnen har två flerbostadshus uppförts med totalt 18 lägenheter. 15 miljoner kronor anvisas för markarbete och byggnation.


Försäljning av Kattugglan

Riksbyggen föreslås få köpa bostadsfastigheten Kattugglan under förutsättning att hyresrätter byggs på området. Det finns beviljat bygglov för tre hus på totalt 138 lägenheter. Köpeskillingen ligger på 8,6 miljoner kronor. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.


Investering av ismaskiner till Nyköpings Arenor

Efter genomförd upphandling ska nu Näringslivsenheten få 3,6 miljoner för att köpa in två ismaskiner och två traktorer för att hålla isar och andra ytor i gott skick på Nyköpings Arenor. Tidigare fordon har leasats, men kontrakten gick ut i januari i år.


Förslag om utökad torghandel

KS anser att de lokala föreskrifterna för torghandel ska revideras. Det finns en ökad efterfrågan både från handlare och besökare. Därför föreslås torghandeln få pågå sex dagar i veckan i stället för nuvarande tre. Det kommer även att bli en ökad avgift motsvarande cirka fem kronor per torgdag. Detta på grund av ökade kostnader för torgvakt, vatten och el. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.


Ansökan om bidrag för mindre barngrupper

Skolverket delar ut statsbidraget Mindre barngrupper i förskolan. Nyköpings kommun har tidigare år sökt och fått bidraget, som ska gå till insatser som minskar grupperna eller motverkar en ökning. I bidragsomgången 2018/19 prioriteras barn som är högst två år den 31 december 2018. KS ger division Barn Utbildning Kultur i uppdrag att söka bidraget för läsåret 2018/2019.


Optionsavtal med Åströms museer

Åströms museer och samlingar AB äger och driver flera anläggningar under namnet Svenska kulturpärlor. Nu vill de utöka verksamheten i anslutningen till Pelles lusthus. KS godkänner det optionsavtal som Åströms museer och samlingar AB har tecknat med Mark- och Exploateringsenheten. Fastigheterna som berörs är Mejeriet 4, Nyköpings bruk 4 och Väster 1:1. Kommunen garanterar inte markens förhållanden och bärkraftighet, och det är intressenten själv som får stå för kostnaderna för nödvändiga undersökningar före byggandet. Genom avtalet förbinder sig kommunen till att inte sälja eller på annat sätt upplåta marken åt någon annan part.

 

Länk till underliggande handlingar och dokument.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-26
Sidansvarig: Annika Hedberg