KS den 17 september 2018

På kommunstyrelsens sammanträde fattades bland annat beslut om Melodifestivalens Andra chansen och Horsvik.

Andra chansen till Nyköping

Kommunstyrelsen klubbade igenom förslaget att Nyköping ska upplåta Rosvalla för Melodifestivalens Andra chansen den 2 mars. Konstnaden beräknas till 1,9 miljoner kronor. Anna af Sillén (M), Marita Göransson (KD), Petter Söderblom (M), Anniola Nilsson (M) och Thom Zetterström (SD) yrkade avslag. 

Höjd taxa

Kommunstyrelsen godkände Sörmlands kollektivtrafikmyndighets beslut att anpassa priserna efter SL:s nivåer. Därmed höjs taxan till 860 kronor för vuxna och 570 kronor för barn, unga och studenter. Reglerna för studentpriser ska också följa Movingos och SL:s. Beslut ska senare fattas i kommunfullmäktige.

Mer wifi på särskilda boenden
KS beslutar att rekvirera 2,1 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att investera i wifi på särskilda boenden, en satsning som redan är påbörjad. IT får i uppdrag att göra en rapport inför våren 2019 om hur medlen har använts.

Skötsel av Horsvik

Samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram förslag till olika utvecklingsmöjligheter för området. KS beslutade även att Samhällsbyggnad ska göra en LONA-ansökan för att få statligt stöd för exempelvis drift. Bidraget beräknas ge 50 % medfinansiering från staten. 

Yttranden gällande gymnasieskolan

Kommunstyrelsen antog de yttranden till kammarrätten som gäller bidragsbelopp för Erastos AB. Erastos AB har överklagat förvaltningsrättens tidigare dom. Allianspartierna valde att inte delta i beslutet.

Fyra medborgarförslag

Kommunstyrelsen fattade beslut om medborgarförslag som bland annat gäller barnkuddar i landsortsbussar och cykelväg till Nävekvarn. 

Länk till underliggande handlingar och förslag till beslut finns här.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-18
Sidansvarig: Annika Hedberg