Medborgarförslag fick KS gillande

På kommunstyrelsemötet den 9 april fattades bland annat beslut om att bifalla två medborgarförslag.

Medborgarförslag

Enligt ett medborgarförslag borde de stensatta "halvmånarna" längs gång- och cykelvägen på Ringvägen tas bort. Anledningen är att de försvårar framkomligheten och ökar risken för kollisioner, enligt förslagsställaren. Bygg- och tekniknämnden, som yttrat sig i ärendet, håller med om att framkomligheten för cyklister ökar om stenläggningen tas bort. KS biföll därför förslaget.

En annan medborgare föreslår att det ska sättas upp sittbänkar längs promenadvägen vid Myntans äldreboende. Det förslaget bifölls med hänvisningen till att bänkar sattes upp redan hösten 2017. Det är inte aktuellt att byta ut underlaget, eftersom det kommer att hårdna med tiden. Under våren 2018 kommer ytan att jämnas till och eventuellt pressas samman med vält, om behov finns.

Övriga medborgarförslag, som bland annat gällde gratis busskort för pensionärer och en lekplats i Malmbryggshagen, avslogs av kommunstyrelsen.

Ny sarg till ishallen

Nyköpings Arenor får i uppdrag att påbörja en upphandling för en ny sarg och publikskydd. I nuläget strider sargen från 1993 mot hockeyförbundets regler. Det gör att Rosvalla kan gå miste om evenemang och därmed intäkter.

Flygfotografering

Kommunen behöver uppdatera sina geodata genom flygfotografering. Samhällsbyggnad anvisas därför 985 000 kronor för att avsluta en upphandling. Senast en flygfotografering gjordes var 2013. Bilderna är ett material som används dagligen av kartenheten.

Motion om träbyggnadsstrategi

Som ett led i hållbar tillväxt och grön omställning föreslår KS att kommunfullmäktige ska bifalla en utredning om kommunen bör ha en träbyggnadsstrategi. C-motionen väcktes 2016. Tanken är att kommunen med hjälp av en strategi ska prioritera trä vid nybyggnationer. Bygg- och tekniknämnden ska, om förslaget går igenom i kommunfullmäktige, utreda hur tanken kan omsättas i handling.

Ny finanspolicy

Förslaget om att fastställa en ny finanspolicy för Nyköpings kommun bifölls, efter att en att-sats om räntesatser förtydligats och en att-sats om att återrapportera uppdraget om koncernbank lagts till. 

 

Länk till underliggande handlingar och dokument.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-10
Sidansvarig: Annika Hedberg