KS 29 januari beslutar om gågata vid Teaterparken

Under årets första kommunstyrelsemöte fattas beslut om bland annat nyetableringar och ridsportanläggningen vid Flättna.

Markförsäljning och optionsavtal

Nordströms Bygghandel AB (Rehns) vill köpa mark i Hemgården. Enligt förslaget till köpeavtal ska köparen inom två år från tillträdesdagen uppföra en byggnad på minst 7000 kvadratmeter. Förslag om optionsavtal är skrivna med ytterligare sju företag som vill etablera sig i bland annat området Hemgården.

Teaterparken

KS föreslås besluta om att anvisa 5,5 miljoner kronor för att anlägga gågata och cykelstråk på Fruängsgatan vid Teaterparken. Trafikverket har tidigare lämnat besked om en statlig medfinansiering på 4,2 miljoner.

Modulbyggnader

För att kunna avlasta Tessinskolan planeras inköp av två modulbyggnader, som inrymmer totalt 14 klassrum, toaletter och personalutrymmen. Totalt 11,2 miljoner kronor föreslås avsättas för att köpa in modulerna samt markbereda och driftsätta. När investeringen är gjord ska den finansieras av verksamheten.

Ostlänkenyttrande

Nyköpings kommun lämnar ett yttrande över en samrådsremiss gällande de allmänna vägar som berörs under bygget av Ostlänken. Kommunen anser att dialogen med Trafikverket är bra, men bör intensifieras. De utpekade omledningsvägarna för E4 saknas i underlaget och bör lyftas in, enligt yttrandet.

Bo i Nyköping

Bo i Nyköping-kampanjen för 2018 föreslås tilldelas 3 miljoner kronor ur tidigare års resultat för hållbar tillväxt.

Ridsportanläggningen

KS föreslås ge Tekniska divisionen i uppdrag att genomföra projektering och upphandling av ridsportanläggning vid Flättnaleden enligt förprojekteringen. Divisionen tilldelas 4 miljoner kronor för detta arbete.

Här finns en länk till underliggande handlingar och förslag till beslut i ovanstående och övriga ärenden.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-22
Sidansvarig: Annika Hedberg