KS 26 februari 2018

På kommunstyrelsens (KS) agenda den 26 februari ska bland annat nämndernas internöverenskommelser med divisionerna fastställas samt beslut fattas i bland annat utbildningsinsatser i HBTQ-frågor, handlingsplan för Transportstrategin och förslag till förstudier för framtida skollokalsbehov.

Utökad förskoleverksamhet på Högbrunn

Delar av Högbrunnskolan har sedan tidigare anpassats till förskola. På KS föreslås att en fortsatt omställning av den före detta skolan görs, för att bli förskola. Det handlar om den yta där DSO tidigare bedrivit HVB-hem. Bedömningen är att den nya förskoledelen kommer att kunna tillföra cirka 20-30 nya förskoleplatser.

Utbildningsinsatser inom HBTQ för idrottslärare och elevhälsopersonal

På KS föreslås division Barn Utbildning Kultur och elevhälsan få i uppdrag att anordna utbildningsinsatser inom HBTQ. Utbildningen ska bestå av två delar, dels en inspirationsföreläsning som aktualiserar frågan och lockar till deltagande och dels en webbutbildning som ger deltagare mer kunskap i ämnet. HBTQ-utbildningen kommer att erbjudas idrottslärare och elevhälsopersonal i kommunala- och friskolor i Nyköping samt en representant från varje förening med kommunalt aktivitetsbidrag.

Handlingsplan för Transportstrategin

Transportstrategin för Nyköpings tätort och Skavsta fastställdes i juni 2016. Den lyfter genom ställningstagande och strategier behov om framtida tillgänglighet och mobilitet för att skapa en hållbar stad som fortsätter att utvecklas och förtätas. Huvudinriktningar i transportstrategin är behovet av helhetssyn, fyrstegsprincipen och trafikslagsprioritering, där behovet av att förbättra och underlätta för alternativt resande till bil framhålls. På KS föreslås Samhällsbyggnad få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en handlingsplan för transportstrategin.

Förslag till framtagande av förstudier och investeringsuppdrag kopplat till framtida skollokalsbehov

Nyköpings kommun har en stark tillväxt med ökande behov av skollokaler. En genomlysning har genomförts för att se hur befintliga skollokaler på bästa sätt kan disponeras och som även föreslår möjliga åtgärder för hur framtida behov kan tillgodoses. Det finns flera parametrar och hög komplexitet i planeringen för framtida skolor, bland annat tillången av kommunal mark, upptagningsområde och tillgänglighet som alla behöver värderas och fastställas innan underlag till beslut för ytterligare objekt kan tas fram. Till exempel behöver en uppdaterad analys av upptagningsområdena och omvärdering av basplacering utifrån nyproduktion av bostäder göras.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge Samhällsbyggnad tillsammans med division Barn Utbildning Kultur i uppdrag att genomlysa upptagningsområdena och ge förslag på eventuella förändringar. Förslag till beslut är också att ge Samhällsbyggnad i uppdrag tillsammans med Tekniska divisonen att ta fram förslag på tidsplan för nyinvesteringar som möter kommande behov av förskole- och skollokaler.

Länk till underliggande handlingar.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-21
Sidansvarig: Annica Nilsson