KS 23 april

Den lagliga graffitiväggen och treårsplanen för infrastruktur är två av frågorna som tas upp på kommunstyrelsens möte 23 april.

Graffitivägg

Kommunstyrelsen föreslås besluta att permanenta den lagliga graffitiväggen i hamnen. 2013 startade försöksverksamheten, som nu har utvärderats. Det visar sig att klottret i staden har minskat de senaste två åren medan aktiviteten vid den lagliga väggen är fortsatt hög. Det finns dessutom potential att utveckla verksamheten.

Organisationsförändring av förskolor

Högbrunns förskola utökar sina platser med 20-30 nya platser, medan Tystberga förskola drar ner på antalet platser i och med att den lämnar en av tre byggnader. Detta förväntas KS fatta beslut om. Förändringarna på Tystberga förskola beror på personalbrist och en svårighet att klara verksamheten utspridd på flera olika lokaler. Neddragningen bedöms ligga i paritet med det behov som kommer att finnas till hösten. En satsning kommer att göras på utemiljön för att kunna förlägga mer verksamhetstid utomhus.

Treårsplan för infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder

En ny gång- och cykelväg på Fruängsgatan mellan Västra Storgatan och Repslagaregatan är en av de åtgärder som har hög prioritet i den treårsplan för infrastruktur som KS fattar beslut om. Även belysning på gång- och cykelvägen mellan Rosvalla och Stadsfjärden är en investering som står högt på listan över förbättringar.

Organisation av larm, skalskydd och skadegörelse

För att effektivisera kommunens arbete med passerkort, larm, skadegörelse och säkerhet föreslås KS besluta att ge Räddning och säkerhet i uppdrag att samordna arbetet. I nuläget ligger uppgifterna utspridda i olika verksamheter. Med en samordnande funktion kan arbetet göras enklare genom tydlighet och rutiner och bli mer enhetligt. Det bedöms spara pengar åt kommunen samt ge ett bättre skydd åt kommunal egendom.

Remissvar gällande regionbildning

I ett remissyttrande gällande regionbildningen och dess uppdrag och samverkan vill kommunen att besöksnäring, kollektivtrafik, infrastruktur och regional fysisk planering betraktas i ett sammanhang. Sörmlandsstrategin bör brytas ner i flera olika mål, likt Region Skåne som har tydliga ambitioner för hur kollektivtrafiken kan vara ryggraden i regionens utveckling. KS väntas  föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet och lämna över det till Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland.

Länk till underliggande handlingar finns här.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-16
Sidansvarig: Annika Hedberg