KS 12 februari

På kommunstyrelsens (KS) agenda den 12 februari finns bland annat den nya näringslivsstrategin.

Näringslivsstrategin

Det är kommunfullmäktige som kommer att fatta beslut om strategin som nytt styrdokumentet för kommunen. Under förutsättning att fullmäktige bifaller föreslås KS ge näringslivsenheten i uppdrag att genomföra och utvärdera handlingsplan och aktiviteter. Strategin har stärkt fokus på näringslivsklimat och service till företag.

Markanvisning

Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller föreslås KS besluta att sälja mark i kvarteret Berguven, Marieberg, för nybyggnation av bostäder. Rivning av hus och växthus och sanering av marken sköter kommunen, som väntas sälja marken för cirka 15 miljoner kronor.

12 miljoner till äldreomsorgen

KS föreslås fatta beslut om att rekvirera pengar från Socialstyrelsen till en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Stimulansmedlen från statligt håll fördelas efter invånarantal och innebär för Nyköpings del 12 873 313 kronor.

Slutredovisningar

KS tar även del av slutredovisningarna kring projektet Stanna i skolan och Förbättrade resultat Nyköpings gymnasium. Det visar sig att elevfrånvaron på Nyköpings högstadium har minskat och att coacher som förstärker nätverket kring elever som riskerar frånvaro har betydelse. Gymnasieelevernas resultat förbättrades under projekttiden, på sju av elva program har genomsnittliga betygspoängen ökat.

Länk till underliggande handlingar finns här.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-07
Sidansvarig: Annika Hedberg