Försäljning av småhustomter våren 2019

Försäljningen av de ca 50 tomterna på Arnö, Örstig etapp 4, sker efter årsskiftet 2018/2019. Försäljningen är försenad, bland annat på grund av projekteringsarbete, dagvattenhantering och avstyckning av tomter.

Tomterna skulle enligt tidigare besked ha startat nu i höst. Men sker alltså istället efter årsskiftet 2018/2019. Projekteringsarbeten, svårigheter med dagvattenlösningar och avstyckning av tomterna är orsaker till förseningen.

Försäljning till privatpersoner

Tomterna kommer endast att säljas till privatpersoner som har för avsikt att bo i huset som byggs på tomten. Själva försäljningen sker via lottning där de intresserade får välja att köpa en tomt i den turordning som lottningen ger. Det går inte att anmäla sitt intresse inför försäljningen idag. Men, redan nu kan de som är intresserade ta del av tomtkartan för att börja en rangordning inför ett eventuellt framtida val. Man kommer kunna skicka ett ombud vid lottningen.

Nyhetsbrev går ut när ny information finns

Det går alltså inte att anmäla intresse för att köpa en tomt idag, men man kan anmäla sig till ett nyhetsbrev som skickas ut när ny information finns om småhustomter i Nyköpings kommun. De som har anmält sig till nyhetsbrevet före 14 juni 2018 har fått ett utskick under förmiddagen samma dag.

19 juni 2018 vinner detaljplanen för området laga kraft (om ingen överklagar innan dess), därefter ansöker Nyköpings kommun om en lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet och tomterna kan sen styckas av enligt tomtkartan.

Läs mer om Örstig etapp 4.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-14
Sidansvarig: Annica Nilsson