Förberedelser inför 6 timmars arbetsdag

Förberedelserna inför starten av kommunens försök med sex timmarsarbetsdag pågår för fullt. Det är många frågor och lösningar att ta fram svar på.

De båda försöksenheterna är Hållets äldreboende och Sörgårdens demensboende. Totalt kommer 90 anställda delta i försöket med 6 timmars arbetsdag som kommer pågå i ett och ett halvt år.

Rekrytering

För att kunna genomföra projektet där anställda ska arbeta 6 timmar istället för 8 timmar så behövde mer personal anställas för att fylla ut tiden. Nyrekryterad personal blir tillsvidareanställda på heltid med tillfällig sänkning av arbetstimmar till 6 timmar under försöksperioden.

Mätvärden för att få analys

De anställda som ska vara med i försöket kommer genomföra tre hälsoundersökningar samt besvara enkäter som kommunens HR-avdelning ansvarar för.

Utvärderingen av projektet

För att kunna utvärdera försöket med 6 timmars arbetsdag har två referensenheter valts ut med liknande verksamhet som försöksenheterna. Referensenheterna kommer fortsätta arbeta som de gjort. Enda gången de kommer att märka av projektet är när de ska göra hälsoundersökningar och svara på enkäter.

Syftet med hälsoundersökningarna och enkäterna är att ta fram mätvärden till den analys som ska visa om målen med försöket med sex timmars arbetsdag har uppnåtts.

Målen med sex timmars arbetsdag

Målen som kommunen satt upp med försöket på sex timmars arbetsdag är:

  • Mer ork för medarbetarna när det gäller jobb och fritid och tid för återhämtning
  • Förbättrad hälsa för medarbetarna
  • Minskning av arbetsskador och tillbud
  • Minskad sjukfrånvaro
  • Minskad kostnad för sjuklön
  • Ökat samarbete
  • Medarbetarna ska bli mer nöjda med arbetet
  • Kommunen ska bli en attraktivare arbetsgivare
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-24