Över 300 nya bostäder planeras centralt

På fastigheten Brädgården 1, som ligger i hörnet Ringvägen och Folkungavägen där det idag finns en bilhandel, planeras det för bostäder. I vår är det samråd för den detaljplan som upprättas och allmänheten bjuds då in till informationsmöte.

Illustrationen visar hörnet Ringvägen/Folkungavägen. Ut mot gatan är byggnaderna högre och har lokaler för butiker och andra verksamheter i bottenvåningen. Illustration: Nötudden Fastigheter och Stadsvillan.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett område med en varierad bostadsbyggnation både vad gäller utformning och storlekar. Här ska det också skapas utrymmen för lokaler för butiker eller andra verksamheter i byggnadernas bottenvåning mot Ringvägen och Folkungavägen. Byggaktören är Nötudden Fastigheter och Stadsvillan.

Gröna stråk ökar tillgängligheten

Området föreslås få ett inre grönt stråk mellan kvarteren som binder samman framtida bostadsgårdar och som bidrar till en bättre koppling till parkområdet Vallarbacken strax intill. Vallarbacken ska också bli mer tillgängligt som stråk och parkområde.

Ett grönt stråk mellan kvarteren binder samman de framtida bostadsgårdarna och bidrar till en bättre koppling till parkområdet Vallarbacken strax intill, som ska bli mer tillgängligt som stråk och parkområde för alla Nyköpingsbor och besökare. Illustration: Nötudden Fastigheter och Stadsvillan.

Högre byggnader mot gatan och lägre inne på gårdarna

Förslaget bygger på tankar om insida-utsida där kvarteren mot omgivande gator och platser ges en stadsmässig och varierad form medan den inre bebyggelsen får en lägre skala. Planförslaget medför drygt 300 bostäder i en varierad bebyggelse med flerbostadshus i 4-7 våningar kombinerat med radhus och stadsradhus i 2-3 våningar.

Ett grönt stråk löper genom det föreslagna nya bostadsområdet med radhus och stadsradhus. Illustration: Nötudden Fastigheter och Stadsvillan.

Bostadsgårdarna tillåts bli upphöjda på planterbart bjälklag för att parkeringsgarage ska kunna byggas under mark. Området ligger inom parkeringszon 1 och p-normen innebär att uppskattningsvis 1 p-plats för bil saknas om inga p-platser samutnyttjas.

Arkitektoniska motiv som hittas i Nyköping har fångats upp i förslaget och använts för att gestalta byggnaderna på ett mer samtida vis. Det föreslås till exempel gavelmotiv mot gata, skiftande material och kulörer samt taklandskap med kupor.

Samråd och informationsmöte våren 2018

Bygg- och tekniknämnden förväntas fatta beslut om samråd vid sitt möte 27 mars. Under samrådsperioden 2018-04-09--2018-05-07 kommer ett informationsmöte att arrangeras, mer detaljer om det kommer inom kort.

Detaljplanen möjliggör nu bostäder

Samhällsbyggnad fick i december 2015 in en begäran om planbesked för fastigheten Brädgården 1 och Bygg- och tekniknämnden beslutade i april 2016 att planarbete får inledas för fastigheten. Den gällande detaljplanen från 1984 anger handel och småindustri så nu krävs en planändring för att möjliggöra byggandet av bostäder inom fastigheten.

Planområdet är beläget längs Ringvägen på Öster i Nyköpings tätort. På fastigheten finns idag en ca 4000 kvm stor bilhall belägen och stora ytor för parkering. Fastigheten gränsar till markparkering inom Brädgården 3 i sydväst, i nordväst till rättscentrum, i nordost av parkstråk och i sydost av Ringvägen. Bilhandeln flyttar till Hemgårdsområdet.

På sidan om detaljplanearbetet publiceras alla handlingar när samrådet startar 9 april 2018.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-21
Sidansvarig: Annica Nilsson