Beslut om Sibro dämme på KS 26 mars

Ett förslag på alternativ lösning för Sibro dämme och regleringen av Båven är nu färdigt. Måndag 26 mars förväntas kommunstyrelsen i Nyköpings kommun fatta beslut om att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt den lösning som föreslås.

Nyköpings kommun har sedan 1940-talet ägt dämmet i Sibro som ligger i sjön Båven. Ingen verksamhet pågår i dag vid dämmet men där har tidigare bedrivits kvarnverksamhet. Dämmet har inget tillstånd för hur vattennivån regleras i Båven idag.

Länsstyrelsen Södermanland har förelagt Nyköpings kommun att ansöka om tillstånd för dämme vid Sibro och reglering av Båven, alternativt utrivning av befintligt dämme. Senast 15 april 2018 ska en ansökan om lösning av situationen vara inlämnad till Mark- och miljödomstolen.

Samråd och process fram till förslag på lösning

I arbetet med att ta fram en lösning har samråd med sakägare och en rad möten med berörda intressenter samt Länsstyrelsen Södermanland arrangerats för att hitta den lösning som är bäst utifrån en mängd olika aspekter såsom ekologi, ekonomi och landskaps- samt kulturvärden.

En naturlik överfallströskel som gynnar fiskar och musslor
Huvudalternativet som föreslås som lösning är en naturlik överfallströskel med en kortare strömsträcka. Alternativet innebär att en naturlik tröskel skapas ungefär 50 meter uppströms dagens dämme. Tröskeln är svagt V-formad med en djupare huvudfåra i mitten, och nedanför tröskeln skapas en meandrande (slingrande) strömsträcka. Tröskeln anpassas i sin utformning för att skapa en naturlig reglering av uppströms liggande Båven.

Vid lågt vattenstånd rinner vattnet enbart i den 3 meter breda djupfåran, vid högvatten flödar vatten över hela den bredd där det idag strömmar vatten. Lösningen möjliggör vandring förbi Sibro även för svagsimmande fiskarter och den innebär också att stormusslor, däribland de skyddade arterna tjockskalig målarmussla, flat dammussla samt stor dammussla, kan spridas mellan sjöarna.

Visualiseringen visar hur alternativet är tänkt att se ut. Vattenståndet vid denna bild är motsvarande en typisk junimånad när högvattnet har sjunkit undan.

Fiske och båtlivet gynnas

Friluftsintressen som fiske bedöms påverkas positivt med förslaget till lösning då omlöpet ersätter det nuvarande utskovet och ger fri passage åt både stark- och svagsimmande arter. Förutsättningar för båt och kanot bedöms även påverkas positivt eftersom alternativet innebär nivåvariationer som är liknande de som råder idag, men med en höjning av vattennivåerna i Båven under torrperioder.

Lösningen förbättrar förutsättningarna att nå nationella miljömål och miljökvalitetsnormer. Jordbruket kommer inte att påverkas av lösningen. Den tydliga kopplingen mellan befintliga kvarnbyggnader och deras historiska anknytning till befintlig damm minskar dock, vilket har en viss negativ konsekvens för kulturvärdena.

Kostnad för byggnation av huvudalternativet har kalkylerats till 8,7 MSEK.

Ta del av samtliga handlingar och mer information om projektet. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-16
Sidansvarig: Annica Nilsson