Ansökan om vattenverksamhet vid Sibro kompletterad

Ett förslag på alternativ lösning för Sibro dämme och regleringen av Båven finns nu hos Mark- och miljödomstolen. Domstolsprocessen är igång och efter ett föreläggande från domstolen har sakägarlistan justerats. Utöver sakägarlistan har en beskrivning av rivningsarbetet och en aktförvarare utnämnts.

I det inledande arbetet inför och under samrådet gjordes en bred bedömning av sakägarfrågan, men när frågan nu har kommit till domstolen görs en omvärdering. I samband med föreläggandet om komplettering justerades sakägarlistan, till att enbart omfatta de som direkt påverkas av förslaget. Slutligen kommer det att vara domstolen som avgör vem som är sakägare, detta är kommunens bedömning.

- Det är de sakägare som påverkas av en eventuell olägenhet som nu finns med på listan, berättar Johan Palmqvist, projektledare i Nyköpings kommun. Det är alltså de direkt närboende vid Sibro som bedöms som sakägare i frågan.

Den justerade bedömningen innebär att det endast är fastighetsägare med mark som angränsar till Sibro 3:1 som ska betraktas som sakägare. Dessa kan påverkas till följd av en lokal vattenståndssänkning vilket skulle kunna påverka enskilda brunnar samt störningar i samband med arbetena i form av arbetsvägar, buller, tillfällig mindre grumling av vatten etc. Även huvudmannen för regleringsföretaget för Lidsjön bedöms vara sakägare samt ledningsägare som har servitut. En ny förteckning med fastigheter som är sakägare, inklusive karta samt servitut finns på projektsidan.

Vattenstånd enligt föreslagen lösning

Enligt den föreslagna lösningen kommer vattenståndet i Båven att i stort sett fortsätta variera likvärdigt med dagens situation och med den situation som bedömts vara nollalternativet under ett år. Högsta högvatten kommer inte att förändras medan lägsta lågvatten blir ca 1 dm högre.

Detta bedöms inte medföra någon skada för strand- och vattenfastigheter i sjön Båven och därför bedöms de flesta av dessa inte vara sakägare. Samma mängd vatten kommer under året att rinna till Lidsjön och det åligger huvudmannen för vattenregleringen att hålla vattennivåerna. Därmed är inte heller strand- och vattenfastigheterna i Lidsjön att betrakta som sakägare i målet.

Så säger lagen

Som framgår av 9 kap. 2§ Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska vattenverksamhet anses beröra en viss fastighet bland annat när fastigheten eller dess vatten tas i anspråk för verksamheten eller för en anläggning i samband med verksamheten eller när verksamheten kan medföra skador på mark eller vatten som tillhör fastigheten, på byggnader eller anläggningar som finns på fastigheten eller på fastighetens användningssätt.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-29
Sidansvarig: Annica Nilsson