Nya bostadshus planeras på Repslagaregatan och Brunnsgatan

Förtätningen av Nyköping fortsätter. Nu planeras det för nya bostadshus på nuvarande parkeringsyta vid Repslagaregatan och strax intill rondellen vid Brunnsgatan och Repslagaregatan.

Bygg- och tekniknämnden förväntas fatta beslut om samråd för de föreslagna detaljplanerna 29 augusti 2017. Syftet är att skapa förutsättningar för att bygga bostadshus på parkeringsytan vid Repslagaregatan och strax intill Brunnsgatan vid rondellen Brunnsgatan och Repslagaregatan. Samråd arrangeras under hösten och byggstart kan ske tidigast 2019.

Luckor fylls med bostäder

En stad kan växa på flera sätt, dels geografiskt, dels genom att omvandla och utveckla befintliga områden. Att förtäta en stad genom att bygga bostäder och skapa plats för caféer, restauranger och handel är ett effektivt sätt att använda marken där det finns luckor mellan befintlig bebyggelse. Service, kollektivtrafik och annan infrastruktur finns redan på plats och kräver inte lika stora investeringar som att bryta ny mark. Förtätning skapar närhet och möjligheter till en ännu mer levande stad med korta avstånd som bland annat gör det enklare att cykla och gå.

50 lägenheter intill Repslagaregatan på nuvarande parkeringsyta

Planförslaget innebär en nybyggnation på fastigheten Sågaren 6 och 9 samt del av Väster 1:1 med ca 50 lägenheter i mellan 4-7 våningar. I ett underjordiskt garage kommer det att finnas parkeringsplatser för boende och för allmänheten. Byggnaden, som delas upp i olika huskroppar, föreslås variera i höjd och uttryck. I väster mot Landstingsparken föreslås byggnaden bli något högre där gaveln riktas mot centrum och Repslagaregatan. I botten ryms lokaler för handel och kontor.

Sågaren, byggnad på nuvarande parkeringsyta vid Repslagaregatan
I hörnet Repslagaregatan och Västra trädgårdsgatan planeras ett bostadsus i flera huskroppar med 4-7 våningar. I hörnhusets bottenplan blir det enligt förslaget plats för kontor och handel. Illustration: Carlstedt Arkitekter.

Parkeringsplatser och återvinningsstation

Antalet reserverade parkeringsplatser för allmänheten kommer, när allt är klart, inte att bli lika många som erbjuds på den grusade ytan idag. Byggstart och stängning av parkeringsytan sker tidigast 2019. I centrala Nyköping finns det nästan 2 000 parkeringsplatser. Enligt den senaste parkeringsinventeringen är runt hälften av alla parkeringsplatser lediga. Läs mer om parkering i Nyköpings kommun.

Parkering för de boendes bilar kommer att samordnas med fastigheten Rättstjänaren 9 på Brunnsgatan. Parkeringsbehovet för boende uppnås inte helt enligt kommunens antagna parkeringsnorm och är därför en fråga för vidare diskussion mellan kommunen och exploatören under planprocessen. Eventuellt kan avsteg göras från normen i och med det centrala läget och närheten till kollektivtrafik. Boendeparkeringen löses i avtalet med exploatören.

Återvinningsstationen som finns på parkeringsytan idag kommer att flyttas inför byggstarten. Vart går inte att säga i dagsläget. Under byggtiden kan närliggande återvinningsstationer användas. Hitta återvinningsstationer i Nyköping.

24 lägenheter intill rondellen vid Brunnsgatan/Repslagaregatan

Planförslaget innebär en nybyggnation av bostäder i 5 våningar längs med Brunnsgatan (Rättstjänaren 9 och del av Rättstjänaren 8). 24 lägenheter kan byggas tillsammans med plats för kontor och handel i bottenvåningen. Parkering för de boendes kommer att samordnas med Sågaren 6 och 9, läs mer här ovanför. Inom planområdet finns befintlig äldre bebyggelse med höga kulturmiljövärden och därför föreslås särskilda skyddsbestämmelser.

Rättstjänaren, föreslagen byggnad intill Brunnsgatan vid rondellen Brunnsgatan/Repslagaregatan
Strax intill Brunnsgatan, vid rondellen Brunnsgatan/Repslagaregatan planeras ett bostadshus med fem våningar. I bottenplan föreslås det plats för kontor och handel. Illustration: Carlstedt Arkitekter.

Samråd efter beslut i nämnden

Efter att Bygg- och tekniknämnden har fattat beslut om samråd skickas detaljplanerna till berörda sakägare, myndigheter och intresseorganisationer som kan vara med och tycka till om förslaget. Det hittas också under samrådsperioden på sidan för detalplaner på www.nykoping.se Efter samrådsperioden sker ett granskningsförfarande. Läs mer om hela beslutsprocessen.

Markanvisningsavtal skrivs med exploatören

Nyköpings kommun kommer att skriva ett markanvisningsavtal med exploatören, Björnbäckens fastighets AB, där man utöver själva markköpet också avtalar genomförandefrågor för exploateringen. Avtalet tas upp för beslut i Kommunstyrelsen innan detaljplanen antas.

Läs mer om hur Nyköping växer på nykoping.se/mot-framtiden

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-25
Sidansvarig: Sara Rangensjö